GARANTNI LIST je dokument kojim davalac garancije (ABit informatika) daje garanciju korisniku u trajanju od 21 (dvadeset četiri) meseca osim ako je drugačije naznačeno, na isporučen hardver (računar i uređaji) navedene u otpremnici.
Garancija počinje od dana overe potpisom i pečatom Abit informatika kao i potpisom korisnika.
Garancija duža od 12 meseci računa se od datuma proizodnje hardvera-komponente, a ne datuma isporuke-overe garancije – računa.
Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost hardvera koji preuzima. Naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Abit informatika ne daje garanciju na sledeće hardverske komponente: tastature, miševe, zvučnike, mikrofone, slušalice, adaptere, HD fioke, filtere za monitor, kulere, potrošni materijal i slično osim ako drugačije nije navedeno u GARANTNOM LISTU.USLOVI GARANCIJE:

1. U slučaju da korisnik reklamira neispravnost hardvera (reklamirani hardver) Abit informatika se obavezuje da će o svom trošku otkloniti sve kvarove i tehničke nedostatke nastale kod normalne upotrebe hardvera kao i zamenu odgovarajućeg hardvera za novi ako to bude neophodno.
2. Reklamirani hardver korisnik dostavlja ili šalje na adresu Abit informatika sopstvenim ili javnim prevozom. Javnim prevozom reklamacija se transportuje na teret i rizik korisnika.
3. Prilikom reklamacije korisnik treba da ima GARANTNI LIST, otpremnicu i prateću dokumentaciju.
Oprema mora biti vraćena u originalnoj ambalaži. U suprotnom Abit informatika neće prihvatiti reklamaciju.
4. Hardver se neće menjati pre testiranja. Abit informatika će odgovoriti na reklamaciju u što kraćem roku. Garancija na reklamirani hardver posle izvršene popravke se nastavlja po GARANTNOM LISTU i otpremnici. 
5. U slučaju da popravka hardvera u garantnom roku traje više od 10 (deset) dana od prijema reklamacije, garancija se produžava za onoliko dana koliko je popravka duže trajala. Najduži rok popravke hardvera u garantnom roku je 30 (trideset) dana. 
6. Nakon isteka roka od 30 (trideset) dana Abit informatika se obavezuje da hardver na reklamaciji u dogovoru sa korisnikom zameni novim hardverom iste vrste. Pri zameni garantni rok se produžava od dana zamene.
7. Svaki isporučen hardver ima specijalnu kontrolnu nalepnicu kojom Abit informatika prepoznaje i priznaje garanciju. Garancija automatski prestaje ako se skine ili ošteti kontrolna nalepnica sa serijskim brojem nalepljena na kućište ili bilo koju komponentu hardvera. Otvaranje kućišta dozvoljeno je samo ovlašćenom licu Abit informatika ili uz posebno odobrenje od strane Abit informatika.
8. Abit informatika ne daje garanciju na instaliran softver (izuzev sopstvenih programskih paketa i to po posebnim uslovima), niti odgovara za gubitak podataka sa hard diska. 


NADOGRADNJA:
1. Ukoliko korisnik želi da izvrši nadogradnju svog računara isključivo sklopljen u Abit informatika od Abit informatika komponenti, može je izvršiti samo u roku od prva 3 (tri) meseca od dana isporuke uz doplatu po važećem cenovniku na dan zamene. Nadogradnja se odnosi isključivo na CPU, memoriju, video kartu, fax modem, zvučnu kartu i mrežnu kartu.
2. Korisnik može da izvrši nadogradnju samo ukoliko je hardver u originalnoj ambalaži sa pratećom dokumentacijom, a u skladu sa tačkom 1. NADOGRADNJE.


GARANCIJA NE VAŽI U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA
a) Ako se korisnik nije pridržavao uputstva proizvođača i preporuka o upotrebi hardvera.
b) Ako je korisnik nestručno i nebrižljivo rukovao i postupao sa hardverom.
c) Ako je hardver servisirao neovlašćen servis ili osoba, ili je oštećena kontrolna nalepnica.
d) Garancijom nisu obuhvaćena oštećenja usled transporta nakon isporuke, oštećenja usled nepravilne montaže ili održavanja, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja nastala usled varijacije mrežnog napona, udara groma i pratećih pojava, kao i usled više sile.
e) Abit informatika iz garantnih obaveza izuzima redovna održavanja i čišćenje hardvera, ogrebotine i ostala fizička oštećenja izazvana drugim predmetom ili padom, udarom hardvera, zatim istrošene glave štampača, istrošene trake, napukle gajtane i sve kvarove nastale usled nestručnog rukovanja.