Svi knjigovodstveni programi su u potpunosti prilagodjeni vazecim propisima Srbije, Crne Gore, Drzavne zajednice kao i Bosne i Hercegovine

Odaberite vrstu programa:

BandD for Professionals XP

 

Windows -BandD for Professionals XP:

Univerzalni univerzalni integrisani knjigovodstveno - poslovni sistem izvorno programiran za rad u Microsoft Windows operativnim sistemima. Predvidjen je za rad u Windows XP SP3, Windows7, Windows 8 operativnim sistemioma. Na Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000/2003 program funkcioniše uz uslovnu kompatibilnost i ograničenje odredjenih funkcionalsnoti usled ograničenja samog operativnog sistema. BandD for Professionals XP iskorišćava sve prednosti grafičkog radnog okruženja. Prilagodljiv za instalaciju u preduzećima, budžetskim organizacijama, knjigovodstvenim agencijama. Modularan sistem licenciranja omogućava prilagodjavanje sistema u potpunosti potrebama korisnika. Izuzetno moćan alat, ujedno jednostavan i lak za korišćenje

 

Za više informacija kliknite ovde...

 

 

DOS programi:

Baterija programa koji pokrivaju kompletno poslovanje različitih vrsta preduzeća, budžetskih organizacija i privatnih preduzetnika izvorno predvidjena i programirana za rad u tekstualnom oruženju - DOS-u. Programi mogu da funkcionišu i u Windows radnom okruženju u DOS prozoru. Izuzetno moćan alat po pristupačnoj ceni.

 

Odaberite vrstu pravnog subjekta za koji želite prikaz programa:

 

Preduzeća svih veličina (D.O.O., O.D., A.D.)

Budžetske ogranizacije - korisnici budžeta (opštine, škole, fakulteti, zdravstvene ustanove...)

Privatni preduzetnici - samostalne radnje (STR, SUR, SZR...)

 

 


Glavne prednosti naših knjigovodstvenih softvera

Prilagodljivost i podesivost paketa za sve vrste i veličine preduzeća i organizacija;
Integrisan sistem sa unosom podatka samo jedanput;
Prilagodjenost korisniku sa našeg govornog područja, standardizovan interface - isti u svim programima;
Brzina i lakoća manipulacije podacima;
Prihvatljive cene;
Obezbedjena tehnička podrška;
Mogućnost održavanja programa putem modema, bez dolaska programera u prostorije korisnika;

Integrisani Poslovni Sistem preduzeća

 

Za program pod Windows-om kliknite ovde...

 

 

ABIT informatika održava B&D Group specijalizovani programski paket za vodjenje knjigovodstva preduzeća koji svojom fleksibilnošću zadovoljava potrebe, kako malih i srednjih, tako i velikih trgovinskih i proizvodnih preduzeća. Ovaj paket se sastoji od programskih modula koji mogu da rade odvojeno kao nezavisni programi, ili u okviru paketa, kada sve prednosti primene ovakvog programskog paketa dolaze do izražaja preko specijalizovanih funkcija koje omogućavaju automatsko knjiženje podataka iz jednog modula u drugi. Ovaj način izrade programskog paketa omogućava prilagodjavanje programskog paketa potrebama korisnika. Programski paket čine sledeći programski moduli:

Fin  - modul za vodjenje finansijskog knjigovodstva;
Rob - modul za vodjenje robnog knjigovodstva (veleprodaje, maloprodaje, veleprodajnog komisiona, veleprodajne i maloprodajne konsignacije...). Na ovaj programski modul se može priključiti i programski modul Kasa/POS, koji omogućava automatizaciju rada sa fiskalnim kasama u maloprodajnim objektima;
Statist - modul za podršku menadžmentu firme.
OSR - modul za obračun vrednosti osnovnih sredstava (amortizacija, revalorizacija, rashod...); 
Plate - modul za obračun plata zaposlenih u preduzećima; 
Mag/Mat - modul za  magacinsko/materijalno knjigovodstvo preduzeća; 
SIn - modul za vodjenje knjigovodstva sitnog inventara preduzeća.

Svaki od ovih modula može da radi samostalno ili u okviru paketa, što omogućava korisniku da kupi samo programe iz paketa koji pokrivaju sfere poslovanja koje je potrebno kompjuterizovati u okviru preduzeća.

Kupci paketa za knjigovodstvo preduzeća kao poklon dobijaju program Statist - program za podršku menadžmentu firme, analizu i grafički prikaz poslovanja.

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu


Programski paket za budžetske ustanove

        

Za program pod Windows-om kliknite ovde...

 

 

Za budžetske ustanove nudimo paket koji pokriva oblasti finansijskog knjigovodstva, knjigovodstva osnovnih sredstava, sitnog inventara  Ovaj način izrade programskog paketa omogućava prilagodjavanje programskog paketa potrebama korisnika. Programski paket čine sledeći programski moduli:

Fin  - modul za vodjenje finansijskog knjigovodstva
OSR - modul za obračun vrednosti osnovnih sredstava (amortizacija, revalorizacija, rashod...) 
Plate - modul za obračun plata zaposlenih
Mag/Mat - modul za  magacinsko/materijalno knjigovodstvo 
SIn - modul za vodjenje knjigovodstva sitnog inventara  

Svaki od ovih modula može da radi samostalno ili u okviru paketa, što omogućava korisniku da kupi samo programe iz paketa koji pokrivaju sfere poslovanja koje je potrebno kompjuterizovati u okviru preduzeća.

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu


Programi za privatne preduzetnike

   

 

Za privatne preduzetnike nudimo programe za vodjenje knjigovodstva STR-a, komisiona, samostalne zanatske ili samostalne ugostiteljske radnje. Ovi programi se koriste za takozvano prosto knjigovodstvo.

Windows

BandD for Professionals XP - univerzalni programski paket projektovan za rad pod Windows operativnim sistemima 

 

DOS

SaTRa  - program za vodjenje knjigovodstva STR-a
SUZaR -  program za vodjenje knjigovodstva SUR/ SZR    

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu


Fin - program za vodjenje finansijskog knjigovodstva

Izgled glavnog ekrana - Fin.jpg (54017 bytes)

<- klikni za vecu sliku

 

   

Besplatan download uputstva

Uputstvo

Besplatan download demo verzije

Demo verzija

Programski modul  Fin predstavlja idealan softver za vodjenje finansijskog knjigovodstva preduzeća i ustanova svih veličina i stepena komplikovanosti unutrašnje organizacije. Predvidjen je za vodjenje finansijskog knjigovodstva preduzeća koja koriste trocifrenu, četvorocifrenu ili petocifrenu sintetiku i/ili finansijskog knjigovodstva budžetskih ustanova u kom slučaju je kontni plan specijalno prilagodjen da prima sintetička konta čak do 8 cifara prema novom kontnom planu za budžetske ustanove. Sa programom Rob predstavlja zaokružen sistem u kome je moguća primena procedura za automatsko knjiženje dokumenata iz robnog knjigovodstva u finansijsko knjigovodstvo. Ovim se omogućava da se dokumenti iz robnog knjigovodstva ne moraju knjižiti u programu za finansijsko knjigovodstvo ručnim otvaranjem naloga, već se pokreće procedura za automatsko knjiženje koja otvara naloge u finansijskom knjigovodstvu prema modelima za knjiženje definisanim od strane korisnika. Moguće je i povezivanje sa programom za magacinsko/materijalno poslovanje preduzeća (MAG), kao i sa programom za podršku management-u firme Statist

Program je u potpunosti prilagodjen važećim zakonskim propisima Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Program omogućava i vodjenje evidencije o zatvaranju faktura dobavljačima, odnosno od strane kupaca, tako da u svakom trenutku možemo dobiti iznose dugovanja dobavljačima odnosno kupaca, automatski obračun akontacija poreza odnosno kumulativnih obračuna,kao i bilansnih izveštaja (bilans uspeha, bilans stanja...). Može da radi sa odvojenim ili zajedničkim šifarnicima kupaca/dobavljača, odvojenim sintetičkim i analitičkim kontnim planom i/ili zajedničkim. Prilikom definisanja novog kupca/dobavljača, magacina ili prodavnice automatski se otvaraju i odgovarajuća konta u kontnom planu.

Svi izveštaji rade za odredjene opsege datuma i konta tako da je moguće parcijalno dobijanje izveštaja za odredjeni period i opseg konta. Od izveštaja postoje: analitička i sintetička kartica, glavna knjiga, zaključni list, sintetički i analitički bruto bilans, izvod otvorenih stavki, pregled dugovanja kupaca odnosno dugovanja dobavljačima, kartica poreza ... 

Omogućen je unos novih podataka u šifarnik direktno iz dokumenta, bez izlaska iz istog. Na primer, ako unosite finansijski nalog  na konto koji se prvi put pojavljuje, nije potrebno da izadjete iz finansijskog naloga, odete u kontni plan, unesete konto, vratite se u nalog i nastavite unos, već vam program nudi automatski unos u kontni plan bez izlaska iz naloga i nesmetani nastavak rada. U slučaju da je u pitanju analitički konto kupca ili dobavljača, program automatski startuje unos u šifarnik dobavljača/kupaca i odatle automatski otvara i konto u kontnom planu. 

VIŠE INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu


Rob - program za vodjenje robnog knjigovodstva
 

Besplatan download uputstva

Uputstvo

Besplatan download demo verzije

Demo verzija

Program Rob predstavlja idealan softver za vodjenje robnog knjigovodstva preduzeća svih veličina i stepena komplikovanosti unutrašnje organizacije. Predvidjen je za vodjenje veleprodaje i maloprodaje sa praktično neograničenim brojem magacina veleprodaje i prodajnih mesta maloprodaje - prodavnica, veleprodajnog komisiona i veleprodajne i maloprodajne konsignacije, a poseduje i procedure koje omogućavaju praćenje prometa ambalaže. Kroz ovaj programski paket je takodje moguće pratiti i rad sa svakim pojedinačnim komitentom - dugovanja i potraživanja kao i promet u definisanom vremenskom periodu, kao i sa franšizantima. Sa programom Fin predstavlja zaokružen sistem u kome je moguća primena procedura za automatsko knjiženje dokumenata iz robnog knjigovodstva u finansijsko knjigovodstvo. Ovim se omogućava da se dokumenti iz robnog knjigovodstva ne moraju knjižiti u programu za finansijsko knjigovodstvo ručnim otvaranjem naloga, već se pokreće procedura za automatsko knjiženje koja otvara naloge u finansijskom knjigovodstvu prema modelima za knjiženje definisanim od strane korisnika. Takodje, postoji mogućnost povezivanja fizički udaljenih prodajnih mesta maloprodaje sa centralom preko telefonskog priključka i preuzimanje podataka od strane centrale. U tom slučaju program na strani prodajnih mesta radi kao prodajno mesto (POS - point of sale) dok program na strani centrale ima pristup svim podacima. Kao podrška odlučivanju management-a preduzeća moguće je koristiti program Statist koji se automatski povezuje na podatke programa Rob omogućavajući momentalno generisanje izveštaja za rukovodstvo u formi grafikona i tabela. 

U programu je moguće praćenje toka robe u svim pravcima i formiranje svih dokumenata koji prate ovaj tok robe i to:

U veleprodaji: prijemnice, kalkulacije, povratnice dobavljaču, ulazne fakture za troškove (sa mogućnošću istovremenog fakturisanja dela troškova franšizantu) interne prenosnice izmedju magacina veleprodaje, profakture, otpremnice, avansnog računa, fakture, utroška za sopstvene potrebe za VP objekat, direktnog razduženja veleprodaje, povratnice od VP kupca, interne otpremnice u maloprodaju sa maloprodajnom kalkulacijom, evidencije uplata/isplata VP kupca i povratnicom iz maloprodaje. Od dokumenata za praćenje VP komisiona postoje revers, povratnica komitentu, otpremnica/faktura za komisionu robu, kao i evidencija isplata komintentima;

U maloprodaji: kalkulacija u maloprodaji - kao direktan ulaz u maloprodaju, povratnica po kalkulaciji u maloprodaji, kalkulacija tranzitne robe, povratnica robe u veleprodaju, interna prenosnica između prodavnica, račun, povratnica po računu, utrošak za potrebe prodavnice i direktno razduženje prodavnice.

Konsignaciona prodaja i praćenje prometa ambalaže: Pored standardnog toka robe kroz maloprodaju i veleprodaju, program je snabdeven svim dokumentima koji omogućavaju paralelan tok robe koja je promljena na konsignacionu prodaju kako u veleprodaji tako i u maloprodaji, čime se omogućava kompletna evidencija o ovoj vrsti robe. Takodje je moguće pratiti i robu koja je data na konsignaciju. Pored toka robe, moguće je pratiti i kretanje ambalaže, kako u veleprodaji tako i u maloprodaji sa svim pratećim dokumentima. Takođe je omogućena prodaja robe u tranzitu na osnovu ugovora (hleb, mleko...). 

Omogućeno je povezivanje programa Rob sa fiskalnim kasama Wincor Nixdorf - modeli Smart, Smart III i SmartScreen, PosNet - modeli Bingo Standard i Bingo Plus, Infotec - model RS-18 i Telefonija Junior, automatsko programiranje PLU-ova kase iz programa za robno knjigovodstvo, menjanje cena... Takodje je moguće povezivanje ovog programa sa programskim modulom za fiskalnu prodaju Kasa koji omogućava direktnu prodaju sa računara i korišćenje ovih fiskalnih kasa u slave modu - t.j. kao fiskalnih štampača sa svim prednostima koje računar može da pruži u odnosu na kasu. 

I veleprodaja i maloprodaja su snabdeveni modulima za postavljanje početnog stanja, izradu nivelacija i to za jednu robu, kategoriju robe ili ceo magacin/prodavnicu, popis robe u magacinu/prodavnici sa otpisom. Postoji i mogućnost obračuna poreza na profit u veleprodaji, odnosno prosečnog procenta marže i poreza na promet u maloprodaji.

Program je snabdeven i velikim brojem izveštaja kako veleprodaje, tako i maloprodaje: lager listama, nivelacionim listama, pregledima popisa, karticama atrikala, knjigom evidencije prometa i usluga odnosno trgovačkom knjigom, cenovnicima po kategoriji, odnosno za svu robu, pregledima faktura kupcu, karticama kupaca/dobavljača, knjigama ulaznih i izlaznih faktura, pregledom izlaza robe po profakturama, karticama ambalaže, izveštajima vezanim za promet ambalaže, veleprodajni komision, veleprodajnu i maloprodajnu konsignaciju, dnevnicima dokumenata iz veleprodaje, izveštajima o artiklima sa smanjenom prodajom...

U dokumentima gde je izgled štampanog dokumenta od važnosti za korisnika (profaktura, VP faktura, MP račun) moguće je podesiti da se prilikom štampe dokumenta automatski štampa zaglavlje dokumenta u grafici visoke rezolucije u kome može biti logo firme korisnika.  

 

Omogućen je unos novih podataka u šifarnik direktno iz dokumenta, bez izlaska iz istog. Na primer, ako unosite prijemnicu od nekog dobavljača na kojoj se prvi put pojavljuje odredjena roba, nije potrebno da izadjete iz prijemnice, odete u šifarnik, unesete robu, vratite se u prijemnicu i nastavite unos, već vam program nudi automatski unos u šifarnik bez izlaska iz prijemnice i nesmetani nastavak rada.

Program je je moguće prilagoditi preduzećima svih veličina i stepena komplikovanosti. U setup-u programa je, pored mnoštva drugih podešavanja, omogućeno postavljanje promenljive koja odredjuje da li će prijemnica/kalkulacija odnosno otpremnica/faktura biti formirane kao nezavisni dokumenti, ili će se unositi samo kalkulacija odnosno faktura koje će biti istovremeno i robni i finansijski dokument.  

 

VIŠE INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu


STATIST - program za podršku menadžmentu firme

<- klikni za vecu sliku

 

 

 

Program Statist predstavlja softver za podršku menadžmentu firme. Njegova glavna uloga je da obezbedi trenutni pristup svim podacima iz baza podataka o finansijskom i robnom poslovanju preduzeća uz njihov prikaz u vidu preglednih tabela i grafikona iz kojih će se lako uočiti trendovi poslovanja.

Statist se automatski povezuje sa programima Fin  za finansijsko i Rob za robno knjigovodstvo preduzeća automatski preuzimajući uvek ažurne podatke. Ovim se menadžmentu preduzeća omogućava momentalan pristup svim podacima iz ovih programa što omogućava izuzetno brz odgovor na sve uočene promene.  

Uz prikaz i štampanje podataka u vidu tabela, moguć je prikaz podataka i u vidu 5 tipova grafikona i to: bar, linijski, površinski, dot i pie grafikona.

Linijski grafikon - klikni za vecu sliku...

Bar grafikon - klikni za vecu sliku...

Povrsinski grafikon - klikni za vecu sliku...

Dot grafikon - klikni za vecu sliku...

Pie grafikon - klikni za vecu sliku...

 

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu

 

 

Mag/Mat  – Program za vodjenje magacinskog/materijalnog knjigovodstva preduzeća  

   

 

Program Mag/Mat V 6.xx predstavlja idealan softver za vodjenje magacinskog/materijalnog knjigovodstva preduzeća svih veličina i stepena komplikovanosti unutrašnje organizacije. Predviđen je za vodjenje magacinskog knjigovodstva preduzeća sa neograničenim brojem magacina i artikala, bilo po planskim ili preračunatim cenama u zavisnosti od potreba korisnika što se određuje postavljanjem parametara rada programa.

 

U programu je moguće formiranje svih dokumenata koji prate tok robe i to: predračunske kalkulacije, prijemnice, povratnice dobavljaču, interne prenosnice između magacina, otpremnice, fakture, povratnice po otpremnici, rashoda kao i dopunskih dokumenata za mod rada Materijalno knjigovodstvo: zapisnika o ulazu, trebovanja, otpremnice na upotrebu, eksploatacije ulaz, eksploatacije izlaz...

Program je snabdeven i modulima za postavljanje početnog stanja, izradu nivelacija (za jednu robu, kategoriju robe ili ceo magacin), popis robe u magacinu sa otpisom, kao i modulom za ispravke dokumentacije.      

Program je snabdeven i velikim brojem izveštaja: lager listom, nivelacionim listama, pregledima popisa, karticama atrikala (za magacin ili sve magacine zbirno), cenovnicima po kategoriji, odnosno za svu robu, KEPU knjigom, karticama kupaca/dobavljača, pregledom dokumenata za odredjeni magacin izmedju dva datuma (prijemnice, interni prenos, otpremnice), pregledom počentih stanja po magacinima, modulom za štampanje nalepnica sa podacima o artiklima, ceni dnevnicima dokumenata po kontima odnosno dokumenata i kombinovano  ...

Program je, izmedju ostalog, snabdeven i specijalnim modulom za automatsku popravku eventualno oštećenih podataka (u slučaju nasilnog prekida rada – nestanak struje i sl.) . Na raspolaganju je i modul za automatski update baza podataka u trenutku instaliranja nove verzije.

U zavisnosti od tipa vašeg računara, na raspolaganju su dve verzije programa:

-         standard verzija - za slabije računare, koji imaju manje od 2MB RAM memorije. Ova verzija koristi samo 640 KB osnovne memorije vidljive iz DOS-a (ova verzija zahteva najmanje 530 Kb slobodne osnovne memorije);

-         enxanced verzija – za računare sa 2 i više MB RAM memorije. Ova verzija koristi svu RAM memoriju kojom računar raspolaže;

Program je osposobljen kako za jednokorisnički, tako i za rad u računarskoj mreži. U slučaju rada u mreži ekrani sa tabelarnim pregledima se automatski osvežavaju posle zadatog vremenskog perioda (od 1 do 999 sec), što omogućava da svi korisnici imaju uvid u izmene koje su drugi korisnici eventualno uneli. Program, u većini slučajeva, koristi pesimistički model zaključavanja slogova što isključuje mogućnost uzajamne interakcije dvaju korisnika u računarskoj mreži (dva ili više korisnika u mreži na različitim računarima menjaju isti podatak).

 

VIŠE INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu

Download opisa programa (pdf)


SIn  – Program za vodjenje  knjigovodstva sitnog inventara preduzeća
   

Program SIn V 6.xx predstavlja idealan softver za vodjenje  knjigovodstva sitnog inventara preduzeća svih veličina i stepena komplikovanosti unutrašnje organizacije. Predviđen je za vodjenje knjigovodstva sitnog inventara preduzeća na zalihama i u upotrebi sa neograničenim brojem magacina, organizacionih jedinica i artikala.

 

U programu je moguće formiranje svih dokumenata koji prate tok robe i to: prijemnice, povratnice dobavljaču, interne prenosnice između magacina/organizacionih jedinica na zalihama i u upotrebi, otpremnice, fakture, povratnice po otpremnici, rashoda  u upotrebi i na zalihama i trebovanja kao dokumenta koji prebacije sitan inventar sa zaliha u upotrebu.

Program je snabdeven i modulima za postavljanje početnog stanja, izradu nivelacija (za jednu vrstu sitnog inventara, kategoriju  ili ceo magacin), popis sitnog inventara u magacinu sa otpisom.      

Program je snabdeven i velikim brojem izveštaja: lager listama sitnog inventara na zalihama i u upotrebi, nivelacionim listama, pregledima popisa, karticama atrikala (za magacin ili sve magacine zbirno-takodje za zalihe i upotrebu odvojeno), cenovnicima po kategoriji, odnosno za svu robu, KEPU knjigom, karticama kupaca/dobavljača, pregledom dokumenata za odredjeni magacin izmedju dva datuma (prijemnice, interni prenos, otpremnice), pregledom počentih stanja po magacinima, modulom za štampanje nalepnica sa podacima o artiklima, ceni, pregledima dnevnika po kontima, dokumentima i kombinovano za zalihe i upotrebu odvojeno i.t.d.

Program je, izmedju ostalog, snabdeven i specijalnim modulom za automatsku popravku eventualno oštećenih podataka (u slučaju nasilnog prekida rada – nestanak struje i sl.) i to za zalihe i upotrebu odvojeno radi povećanja efikasnosti i brzine rada programa. Na raspolaganju je i modul za automatski update baza podataka u trenutku instaliranja nove verzije.

U zavisnosti od tipa vašeg računara, na raspolaganju su dve verzije programa:

-         standard verzija - za slabije računare, koji imaju manje od 2MB RAM memorije. Ova verzija koristi samo 640 KB osnovne memorije vidljive iz DOS-a (ova verzija zahteva najmanje 530 Kb slobodne osnovne memorije);

-         enxanced verzija – za računare sa 2 i više MB RAM memorije. Ova verzija koristi svu RAM memoriju kojom računar raspolaže;

Program je osposobljen kako za jednokorisnički, tako i za rad u računarskoj mreži. U slučaju rada u mreži ekrani sa tabelarnim pregledima se automatski osvežavaju posle zadatog vremenskog perioda (od 1 do 999 sec), što omogućava da svi korisnici imaju uvid u izmene koje su drugi korisnici eventualno uneli. Program, u većini slučajeva, koristi pesimistički model zaključavanja slogova što isključuje mogućnost uzajamne interakcije dvaju korisnika u računarskoj mreži (dva ili više korisnika u mreži na različitim računarima menjaju isti podatak).

 

VIŠE INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu


OSR V 1.xx – Program za evidenciju osnovnih sredstava 

   

Program  OSR V 6.00 predstavlja namenski softver za vođenje evidencije i knjigovodstvenu obradu promena vezanih za osnovna sredstva. Paket je prilagodjen potrebama preduzeća svih stepena razvijenosti od mikro preduzeća do velikih privrednih subjekata.

Program omogućava praćenje podataka o dobavljačima, poreskim tarifama, vrednostima bodova na određeni dan. Sva osnovna sredstva moguće je podeliti na grupe osnovnih sredstava. To omogućava kasniju amortizaciju celokupne grupe. Omogućeno je jednostavno formiranje svih potrebnih dokumenata kao što su: amortizacione liste, revalorizacione liste, liste rashoda osnovnog sredstva. Na amortizacionu listu se automatski mogu dodati sva osnovna sredstva, grupa osnovnih sredstava ili samo odabrano osnovno sredstvo pri čemu program automatski računa period za koji treba sprovesti amortizaciju, kao o sve parametre amortizacije. U slučaju greške, moguće je obrisati amortizaciju za odabrano sredstvo, pri čemu se nabavna, otpisana i trenutna vrednost osnovnog sredstva automatski vraćaju na prethodne vrednosti. Otvaranjem revalorizacije automatski se vrednosti svih osnovnih sredstava povećavaju za uneti koeficijent revalorizacije, a eventualnim brisanjem revalorizacione liste, podaci se vraćaju na stare vrednosti. Postojanje ovog sistema znatno olakšava rad i smanjuje broj potrebnih knjiženja.

          Rashod osnovnih sredstava se može uraditi po tri osnova: rashod, otpis i prodaja. Prilikom rashoda, podaci o osnovnom sredstvu se prebacuju u arhivu osnovnih sredstava, a trajno brisanje osnovnog sredstva je moguće samo izričitim zahtevom iz pregleda arhive osnovnih sredstava. Ovo omogućava dobijanje i izveštaja o vrednostima sredstava i za period pre izvršene zadnje amortizacije, revalorizacije ili rashoda.

          Svi izveštaji koji se dobijaju se mogu uraditi za odabrani opseg datuma. Program daje sledeće izveštaje: pregled osnovnih sredstava, kartica osnovnog sredstva ...  

VIŠE INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu


Plate V 4.xx - Program za obračun plata zaposlenih

   

Program Plate V 4.xx predstavlja softver namenjen za obračun plata zaposlenih. U sebi sadrži i module za obračun obustava, akontacija, kredita kao i za esplicitni unos radnog angažovanja zaposlenih. Sa programom za kadrovsku evidenciju EviRa predstavlja zaokružen sistem evidencije svih podataka o zaposlenom. Ova dva programa u kombinaciji koriste iste podatke iz matične evidencije radnika, tako da je izuzetno olakšan pregled i ažuriranje podataka o zaposlenima. Program omogućava kako vodjenje podataka po organizacionim, tako i po radnim jedinicama, dobijanje podataka i spiskova po bankama, kreditorima, platnim razredima i.t.d.  

Verzija 4.xx prilagodjena je potrebama manjih firmi omogućavanjem rada u modu prostog obračuna plata. Na osnovu unosa samo jednog iznosa (neto osnovice) program automatski generiše ceo obračun plata za sve radnike. Na osnovu ovoga, mogu se dobiti svi izveštaji kao i u modu rada prilagodjenom velikim preduzećima, koji podrazumeva unos časova rada i standardni obračun.

 Mod rada programa može se birati transparentno iz modula za podešavanje opcija programa (Setup)

          Program omogućava i vodjenje evidencije o bivšim radnicima preduzeće u vidu arhive. Podaci o radnicima se ne brišu u trenutku njihovog odlaska iz preduzeća, već trajno ostaju u arhivi koju je uvek moguće pregledati, uz pregled svih podataka o radu radnika, njegove karakteristike, kao i razlogu odlaska iz preduzeća. Sam obračun plate moguće je vršiti više puta za odabrani mesec uz ponovno preračunavanje svih parametara, do trenutka kada se dobiju zadovoljavajući podaci. Program automatski vrši obračun poreza i doprinosa prema važećim stopama, odbijanje kredita kao i ostalih obustava. U bazi podataka se mogu čuvati i pregledati podaci za više meseci, tako da je i dobijanje izveštaja za M4 vrlo jednostavno.

          Svi izveštaji rade za određene opsege datuma tako da je moguće parcijalno dobijanje izveštaja za određeni period. Od izveštaja postoje: Pregledi časova rada za jednu ili sve organizacione jedinice, štampa isplatnih listića za jednog radnika, odabranu organizacionu jedinicu ili sve radnike, pregled kredita po org.jedinici ili svih,  pregled samodoprinosa po org.jedinici ili za sve, spiskovi radnika za isplatu u gotovom, ili preko tekućeg i to za jednu ili sve organizacione jedinice, liste akontacija, liste zaposlenih sa sudskim zabranama, rekapitulacija po organizacionoj jedinici, za celo preduzeće, po stručnim spremama...       

          U verziji 4.xx na raspolaganju su dodatni izvestaji: Pregled zarada radnika sa svim podacima knjiženja po radniku i tekućim računima za uplatu, poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade (PP OPJ), Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima ya obavezno socijalno osiguranje na zarade-naknade (PP OD). 

          Plate V 4.xx je opremljen i modulom za automatsko štampanje virmana za uplatu samodoprinosa mesnim zajednicama i opštinama i za uplatu kredita bankama.  

Program je, izmedju ostalog, snabdeven i specijalnim modulima za automatski update baza podataka u trenutku instaliranja nove verzije, i automatsku popravku eventualno oštećenih podataka (u slučaju nasilnog prekida rada – nestanak struje i sl.

Program je osposobljen kako za jednokorisnički, tako i za rad u računarskoj mreži. U slučaju rada u mreži ekrani sa tabelarnim pregledima se automatski osvežavaju posle zadatog vremenskog perioda (od 1 do 999 sec), što omogućava da svi korisnici imaju uvid u izmene koje su drugi korisnici eventualno uneli. Program, u većini slučajeva, koristi pesimistički model zaključavanja slogova što isključuje mogućnost uzajamne interakcije dvaju korisnika u računarskoj mreži (dva ili više korisnika u mreži na različitim računarima menjaju isti podatak).

U samom programu, ugradjeni su pomoćni alati namenjeni olakšavanju rada kao sto su sat, običan i kalkulator sa trakom, kao i help sistem koji se dobija pritiskom na taster F1 unutar programa.

 

VIŠE INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu

Download opisa programa (pdf)


Programski paket za vodjenje STR komisiona - SaTRa
   

Besplatan download uputstva

Uputstvo

Besplatan download demo verzije

Demo verzija

Download demo verzije..

Program SaTRa predstavlja idealan softver za agencijsko vodjenje knjigovodstva samostalnih trgovinskih radnji i komisiona. Broj radnji za koje možete nezavisno da vodite knjigovodstvo u ovom programu je ograničen samo kapacitetom hard diska tako da ovaj program predstavlja idealno rešenje za agencije koje se bave knjigovodstvom. Moguće je finansijsko ili robno razduživanje što se odredjuje prilikom definisanja svake pojedinačne prodavnice.

Program omogućava formiranje i unos svih bitnih dokumenata: izvoda službe za platni promet, pazara, prijemnica za robu, početnih stanja za sve knjige posebno, isprava o prijemu robe (reversa) odnosno povratnica robe uzete na revers. Program automatski radi obračune poreza, takse na piće, alkohol i cigarete, obračun poreza po prodaji kao i završni obračun. Sve faze unosa i obračuna su maksimalno automatizovane. Prilikom unosa reversa vrši se i automatsko štampanje ugovora sa komitentom, a program ima i mogućnost štampanja obrazaca za komitente, za završni obračun i obrasca za popise (popisnog lista).

Svi izveštaji koji se dobijaju se mogu uraditi za period izmedju dva uneta datuma. Program daje sledeće izveštaje: poslovnu knjigu, knjigu žiroračuna, knjigu prihoda, knjigu rashoda, trgovačku knjigu, knjigu poreza na promet, poresku evidenciju, lager listu STR-a, karticu prenetog poreza, evidencionu knjigu proizvoda primljenih na komisionu prodaju, knjigu komisionih usluga, karticu artikla za komisione, lager listu komisione robe, kartice artikala u komisionu i obračun prodaje komisione robe.

VIŠE INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu

Download opisa programa (pdf)


Programski paket za vodjenje SUR i SZR-a komisiona - SUZaR 
   

Besplatan download uputstva

Uputstvo

Besplatan download demo verzije

Demo verzija

Download demo verzije...

Program SUZaR V 6.00 predstavlja namenski softver za agencijsko ili samostalno vođenje knjigovodstva samostalnih ugostiteljskih i zanatskih radnji. Broj radnji za koje možete nezavisno da vodite knjigovodstvo u ovom programu je ograničen samo kapacitetom hard diska tako da ovaj program predstavlja idealno rešenje za agencije koje se bave uslužnim vođenjem knjigovodstva, a korisniku je ostavljeno da može sam da otvara-definiše nove radnje za rad. 

Ovaj programski paket predstavlja kombinaciju prethodno posebno prodavanih programa za knjigovodstvo SUR-a odnosno SZR-a po ceni jednog programa, a korisniku je, pri otvaranju nove radnje omogućeno da bira da li se radi o SUR-u ili SZR-u .

          Program omogućava formiranje i unos svih bitnih dokumenata (u zavisnosti da li se radi o SUR-u ili SZR-u): izvoda službe za platni promet, pazara, nabavke repromaterijala, normativa, radnog naloga, kalkulacije, početnih stanja za sve knjige posebno, lista dnevnog prometa ugostitelja, prometa repromaterijala, otpremnice gotovih proizvoda. Program automatski radi obračune poreza. Sve faze unosa i obračuna su maksimalno automatizovane i sva uzajamna povezivanja dokumenata maksimalno ispoštovana radi omogućavanja komfornijeg rada. Prilikom razduženja gotovih proizvoda (SZR-radni nalog, SUR-list DPU), program automatski, prema unetom normativu razdužuje kartice repromaterijala. Unosom (ažuriranjem, brisanjem) bilo kog dokumenta odnosno stavke dokumenta takođe se automatski unose (ažuriraju, brišu) i odgovarajuće stavke u svim potrebnim knjigama. Postojanje ovog sistema znatno olakšava rad i smanjuje broj potrebnih knjiženja.

          Svi izveštaji koji se dobijaju se mogu uraditi za odabrani opseg datuma. Program daje sledeće izveštaje: poslovnu knjigu, knjigu žiro-računa, knjigu prihoda, knjigu rashoda, trgovačku knjigu, lager listu gotovih proizvoda, lager listu repromaterijala, knjigu poreza na promet, poresku evidenciju, kartice gotovih proizvoda...  

          Radi bolje kontrole rada programa, svi izveštaji koje korisnik namerava da pošalje na štampu prvo se prikazuju na ekranu radi kontrole, a tek posle toga i na štampač.

VIŠE INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu


Forma za slanje dodatnih informacija

Selektujte u vezi kojih programa želite da dobijete više informacija tako što ćete kliknuti u kućicu pored imena programa koji Vas interesuje, a onda popunite podatke da bi znali kako da Vas kontaktiramo:

 

(Polja oznacena znakom * moraju biti popunjena)

 

Rob - program za robno knjigovodstvo preduzeća 
Fin - program za finansijsko knjigovodstvo preduzeća 
Mag/Mat - program za magacinsko i/ili materijalno knjigovodstvo preduzeća 

SIn  - program za sitan inventar preduzeća 

OSR - program za osnovna sredstva 

Plate - program za obračun plata 

 

SaTRa -  program za vodjenje knjigovodstva STR komisiona 

SUZaR - program za vodjenje knjigovodstva SUR/SZR-a 

 

Ime i prezime *
Zvanje
Firma
Adresa
E-mail *
Telefon
Starost *            Pol *

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranicu