Pitanja i odgovori

Vise podataka o programu BandD for Professionals XP

BandD for Professionals XP

BandD for Professionals - uskladite poslovanje sa najnovijim propisima

ABIT informatika je proizvodjač više programskih paketa za vodjenje knjigovodstva preduzeća svih vrsta i stepena 

komplikovanosti unutrašnje organizacije. 

bullet

Više informacija o našim računarskim programima namenjenim ovoj nameni možete naći ovde

ili direktnim kontaktom. 

bullet

Naše programe za knjigovodstvo možete download-ovati ovde.

bullet Podatke o nama možete naći ovde.

O PDV-u ukratko 

Pitanja i odgovori o PDV-u

 

 


Porez na dodatu vrednost (PDV) ukratko

Šta je PDV (porez na dodatu vrednost) ?

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara

Porez na dodatu vrednost je porez na potrošnju kojim se zamenjuje postojeći porez na promet proizvoda i usluga

U svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa obračunava se i plaća porez na onaj deo vrednosti koji je dodat u toj fazi.

Predmet oporezivanja 

Isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti.

Uvoz dobara u Republiku (unos dobara u carinsko područje Republike).

PDV se ne plaća (ne smatra se prometom dobara i usluga)

Prenos celokupne ili dela i movine, sa ili bez naknade, ako je sticalac poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost,

Prenos prava svojine na polovnim motornim vozilima, odnosno plovnim objektima ako prenosilac nije poreski obveznik,

Besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama kupcima,

Davanje poklona manje vrednosti

Nastanak poreske obaveze

Danom kada je najranije izvršena jedna od sledećih radnji:

– Promet dobara i usluga,

– Naplata,

– Danom obaveze plaćanja carinskog duga 

Poreska stopa

Opšta stopa 18%

Posebna stopa 8% (čl.23)

Poreska oslobođenja

Sa pravom na odbitak prethodnog poreza (čl.24)

Bez prava na odbitak prethodnog poreza (čl.25)

Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (čl.26)

Prethodni porez

PDV-a obračunat u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćen prilikom uvoza koji obveznik može da odbije od PDV-a koji duguje

Uslovi za odbitak prethodnog poreza

Prethodni porez se odbija od dugovanog PDV-a u istom poreskom periodu, pod uslovima i na način utvrđen Zakonom

Pravo na srazmerni odbitak prethodnog poreza

Odgovara učešću prometa dobara i usluga sa pravom na odbitak, u koji nije uključen PDV u ukupnom prometu u koji nije uključen PDV (procenat srazmernog odbitka - utvrđuje se kumulativno od 1.januara do isteka poreskog perioda za koji se podnosi prijava)

Srazmerni poreski odbitak se utvrđuje primenom procenta srazmernog odbitka na iznos prethodnog poreza, koji se može odbiti

Poseban postupak oporezivanja

Mali poreski obveznici (čl.33.) - ispod 2.000.000,00 din. ukupnog prometa

Poljoprivrednici (čl.34)

Turistička agencija (čl.35)

Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (čl.36)

Obaveze poreskih obveznika

Da podnesu evidencionu prijavu, a rok za sve poreske obveznike je 30.09.2004. god.

Da izdaju račune,

Da vode evidenciju

Da obračunavaju i plaćaju PDV i podnose poreske prijave

Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV-a

Poreski period:

– kalendarski mesec

– kalendarsko tromesečje

 

Podnošenje poreske prijave se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda na propisanom obrascu, a podnosi se bez obzira da li obveznik ima obavezu plaćanja PDV-a.

Plaćanje PDV-a se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda. 

Povraćaj i refakcija poreza

Povraćaj poreza

– 45 dana, odnosno 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvu

Refakcija PDV-a

– stranom obvezniku (uslov uzajamnosti),

– humanitarne organizacije,

– strani donatori,

– strani državljani

 

 

Knjigovodstveni programi prilagodjeni za PDV 

 


PITANJA I ODGOVORI

bullet

Po kojoj stopi se plaća PDV na računare i računarsku opremu ?

bullet

Da li su osnovna sredstva i oprema oslobođeni poreza ?

bullet

Da li će se plaćati PDV na implementaciju-ugradnju aplikativnih softvera?

bullet

Da li će se na uvoz, odnosno nabavku softvera elektronskim putem, plaćati PDV ?

bullet

Da li se plaća PDV na postojeće zalihe ?

bullet

Kako PDV tretira uvoz robe i koje prednosti uvoznik ima ako je u sistemu PDV ?

bullet

Preduzeće ima robu na lageru koja je preuzeta uz izjavu (bez poreza na promet). Da li je u obavezi da posle 01.01.2005. godine plati PDV na tu robu ?

bullet

Šta će biti sa zalihama robe na dan 31.12.2004 godine u velikoprodaji, a šta u maloprodaji? Da li će razlika poreza morati da se plati u nekom roku i u kom ?

bullet

Kako PDV definiše komisionu prodaju ?

Vise podataka o programu BandD for Professionals XP

BandD for Professionals XP

Knjigovodstveni programi

 


Da li se plaća PDV na postojeće zalihe?

Na zalihe dobara na dan 31.12.2004. godine PDV se ne obračunava i ne plaća.


Kako PDV definiše komisionu prodaju?

PDV komisionu prodaju definiše kao promet dobara od strane vlasnika dobara ka komisionaru, kao i od strane komisionara ka primaocu dobara. PDV se obračunava na oba prometa, sa pravom na odbitak prethodnog poreza.


Kako PDV tretira uvoz robe i koje prednosti uvoznik ima ako je u sistemu PDV ?

Prilikom uvoza dobara obračunava se i odmah plaća PDV. Plaćeni PDV pri uvozu uvoznik može odbiti od PDV koji duguje.


Da li su osnovna sredstva i oprema oslobođeni poreza ?

Samo za sredstva preko 500.000 dinara vrednosti po jedinici čiji je period eksploatacije preko 12 meseci. 


Preduzeće ima robu na lageru koja je preuzeta uz izjavu (bez poreza na promet). Da li je u obavezi da posle 01.01.2005. godine plati PDV na tu robu?

Obračun PDV vršite prilikom prometa dobara, odnosno naplate, ukoliko je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara. Obavezu plaćanja PDV imate u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda u kome ste obračunali PDV.


Po kojoj stopi se plaća PDV na računare i računarsku opremu ?

Stopa PDV na računare i komponente od kojih su isti sačinjeni u Republici Srbiji spuštena je sa 18%  na 8 % počev od 9.7.2007. Poreza nisu oslobođeni štampači, skeneri, software. Šta se smatra računarom i komponentama istog možete na adresi: http://www.mfin.sr.gov.yu/html/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=1895


Šta će biti sa zalihama robe na dan 31.12.2004 godine u velikoprodaji, a šta u maloprodaji? Da li će razlika poreza morati da se plati u nekom roku i u kom ?

Na zalihe dobara na dan 31.12.2004. godine se neće obračunavati i plaćati PDV. Prilikom prometa dobara od 01.01.2005 godine obračunavaće se PDV ukoliko ne postoji poresko oslobođenje. Lica koja su obveznici PDV su dužna da na dan 31.12.2004. godine izvrše popis zatečenih zaliha duvanskih prerađevina, alkoholnih pića, kafe, motornog benzina, dizel goriva i lož ulja, namenjenih daljem prometu i da utvrde plaćeni porez na promet sadržan u tim zalihama. Ovako utvrđeni porez obveznik može koristiti kao prethodni porez u smislu Zakona o PDV.


Da li će se plaćati PDV na implementaciju-ugradnju aplikativnih softvera?

Od 01.01.2005. godine PDV na implementaciju-ugradnju aplikativnih softvera će se obračunavati i plaćati po opštoj poreskoj stopi od 18%.


Da li će se na uvoz, odnosno nabavku softvera elektronskim putem, plaćati PDV ? 

Da, na uvoz, odnosno nabavku softvera elektronskim putem, PDV će se plaćati po opštoj poreskoj stopi od 18 %.


   

Pošaljite nam poštu