Pitanja i odgovori

Vise podataka o programu BandD for Professionals XP

BandD for Professionals XP

BandD for Professionals - uskladite poslovanje sa najnovijim propisima

ABIT informatika je proizvodjač više programskih paketa za vodjenje knjigovodstva preduzeća svih vrsta i stepena 

komplikovanosti unutrašnje organizacije. 

bullet

Više informacija o našim računarskim programima namenjenim ovoj nameni možete naći ovde

ili direktnim kontaktom. 

bullet

Naše programe za knjigovodstvo možete download-ovati ovde.

bullet Podatke o nama možete naći ovde.

O PDV-u ukratko 

Pitanja i odgovori o PDV-u

 

 


Porez na dodatu vrednost (PDV) ukratko

Šta je PDV (porez na dodatu vrednost) ?

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara

Porez na dodatu vrednost je porez na potrošnju kojim se zamenjuje postojeći porez na promet proizvoda i usluga

U svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa obračunava se i plaća porez na onaj deo vrednosti koji je dodat u toj fazi.

Predmet oporezivanja 

Isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti.

Uvoz dobara u Republiku (unos dobara u carinsko područje Republike).

PDV se ne plaća (ne smatra se prometom dobara i usluga)

Prenos celokupne ili dela i movine, sa ili bez naknade, ako je sticalac poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost,

Prenos prava svojine na polovnim motornim vozilima, odnosno plovnim objektima ako prenosilac nije poreski obveznik,

Besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama kupcima,

Davanje poklona manje vrednosti

Nastanak poreske obaveze

Danom kada je najranije izvršena jedna od sledećih radnji:

? Promet dobara i usluga,

? Naplata,

? Danom obaveze plaćanja carinskog duga 

Poreska stopa

Opšta stopa 20%

Posebna stopa 10% (čl.23)

Poreska oslobođenja

Sa pravom na odbitak prethodnog poreza (čl.24)

Bez prava na odbitak prethodnog poreza (čl.25)

Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (čl.26)

Prethodni porez

PDV-a obračunat u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćen prilikom uvoza koji obveznik može da odbije od PDV-a koji duguje

Uslovi za odbitak prethodnog poreza

Prethodni porez se odbija od dugovanog PDV-a u istom poreskom periodu, pod uslovima i na način utvrđen Zakonom

Pravo na srazmerni odbitak prethodnog poreza

Odgovara učešću prometa dobara i usluga sa pravom na odbitak, u koji nije uključen PDV u ukupnom prometu u koji nije uključen PDV (procenat srazmernog odbitka - utvrđuje se kumulativno od 1.januara do isteka poreskog perioda za koji se podnosi prijava)

Srazmerni poreski odbitak se utvrđuje primenom procenta srazmernog odbitka na iznos prethodnog poreza, koji se može odbiti

Poseban postupak oporezivanja

Mali poreski obveznici (čl.33.) - ispod 8.000.000,00 din. ukupnog prometa

Poljoprivrednici (čl.34)

Turistička agencija (čl.35)

Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (čl.36)

Obaveze poreskih obveznika

Poreske prijave se podnose mesečnom ili kvartalno, u zavisnosti od prometa poreskog obveznika, po 15. dana u narednom mesecu, odnosno do 20. dana (za obveznike za koje je poreski period kvartal).

Da podnesu evidencionu prijavu.

Da izdaju račune,

Da vode evidenciju

Da obračunavaju i plaćaju PDV i podnose poreske prijave

Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV-a

Poreski period:

? kalendarski mesec

? kalendarsko tromesečje

 

Podnošenje poreske prijave se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda na propisanom obrascu, a podnosi se bez obzira da li obveznik ima obavezu plaćanja PDV-a.

Plaćanje PDV-a se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda. 

Povraćaj i refakcija poreza

Generalno, ako ulazni porez je iznos veći od iznosa poreske obaveze, poreski obveznik ima pravo na povraćaj razlike u 45 dana. Ovo može uzeti oblik stvarnog novčanog povraćaja, ili mogu biti tretirani kao i uplatu PDV-a prenesen za prebijanje budućeg PDV odgovornost.

Povraćaj poreza

? 45 dana, odnosno 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvu

Refakcija PDV-a

? stranom obvezniku (uslov uzajamnosti),

? humanitarne organizacije,

? strani donatori,

? strani državljani

 

Prethodni PDV

Generalno, prethodni PDV od PDV obveznika prilikom nabavke roba i usluga, kao i prethodni PDV plaćen prilikom uvoza, može se istaći kao prethodni PDV, pod uslovom da su ispunjeni određeni uslovi. Osnovni uslov je da su primljena dobra i usluge u vezi sa svrhom obavljanja bilo PDV oporezivog prometa ili prometa koji je izuzet od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog PDV-a.

Sledeća dokumentacija mora da se obezbedi u cilju povraćaja prethodnog PDV-a:

  • Faktura izdata od strane dobavljača koji sadrži sve elemente propisane Zakonom o PDV-u, ili

  • Potvrda koja dokazuje da je plaćn PDV prilikom uvoza dobara.

Ne postoji pravo na odbitak prethodnog PDV-a prilikom nabavke sledećih dobara i usluga:

  • Nabavka, proizvodnja i uvoz putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala, kao i iznajmljivanje i održavanje, popravke i druge usluge u vezi sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava (sa izuzetkom za njihovo korišćenje za prodaju ili iznajmljivanje, prevoz putnika ili obuku vozača);

  • Izdaci za reprezentaciju obveznika,

  • Nabavka ili uvoz tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizora i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.

 

 

 

Knjigovodstveni programi prilagodjeni za PDV 

 


PITANJA I ODGOVORI

bullet

Po kojoj stopi se plaća PDV na računare i računarsku opremu ?

bullet

Da li su osnovna sredstva i oprema oslobođeni poreza ?

bullet

Da li će se plaćati PDV na implementaciju-ugradnju aplikativnih softvera?

bullet

Da li će se na uvoz, odnosno nabavku softvera elektronskim putem, plaćati PDV ?

bullet

Kako PDV tretira uvoz robe i koje prednosti uvoznik ima ako je u sistemu PDV ?

Vise podataka o programu BandD for Professionals XP

BandD for Professionals XP

Knjigovodstveni programi

 

 

Kako PDV tretira uvoz robe i koje prednosti uvoznik ima ako je u sistemu PDV ?

Prilikom uvoza dobara obračunava se i odmah plaća PDV. Plaćeni PDV pri uvozu uvoznik može odbiti od PDV koji duguje.


Da li su osnovna sredstva i oprema oslobođeni poreza ?

Samo za sredstva preko 500.000 dinara vrednosti po jedinici čiji je period eksploatacije preko 12 meseci. 


Po kojoj stopi se plaća PDV na računare i računarsku opremu ?

Stopa PDV na računare, komponente, software, [tampa;e, skenere i ostale uredjaje u Republici Srbiji je 20%.


Da li se plaća PDV na implementaciju-ugradnju aplikativnih softvera?

PDV na implementaciju-ugradnju aplikativnih softvera se obračunava i plaća po opštoj poreskoj stopi od 20%.


Da li se na uvoz, odnosno nabavku softvera elektronskim putem, plaća PDV ? 

Da, na uvoz, odnosno nabavku softvera elektronskim putem, PDV  se plaća po opštoj poreskoj stopi od 20 %.


   

Pošaljite nam poštu

I understand that it was a rolex replica sale but I ordered my Swiss Replica Watches on Feb 3, and it is not even being shipped until Feb 26, that is completely unacceptable and I need to receive some sort of panerai replica sale. Specifically because you guys withdrew money before my rolex replica sale even shipped. I want my watches shipped earlier than that, that was a fake watches and their birthday is way gone now. Can you talk to management and see what can be done because I am highly upset and disgusted with the rolex replica watches.