Svi opisi i principi u ovom fajlu odnose se na podešavanje programskog paketa BandD for Professionals XP, deo su njegovog help-a i mogu, ali ne moraju biti primenljivi na druge programe.U ovom fajlu možete pronaći sledeće:

 

Više podataka o programskom paketu BandD for Professionals XP možete naći ovde...

 


Principi rada programa u mrežnom okruženju

Programski paket BandD for Professionals je prilagodjen za rad u računarskoj mreži, bez obzira o kojoj se verziji programa radi. Više podataka o verzijama programa možete naći ovde. Ograničenja standard verzije su prouzrokovana ograničenjima fajl sistema 32 bitnih operativnih sistema, a ne ograničenjem programske aplikacije.

Topologija računarske mreže u kojoj programski paket radi nije od bitne važnosti za rad programa, iako kapacitet mrežnih resursa može igrati veliku ulogu u brzini rada aplikacije.

Povezivanje lokalnih konekcija podrazumeva topologiju lokalne računarske mreže sa brzinom 100 MBs i većom.

Povezivanje udaljenih destinacija podrazumeva korišćenje Internet VPN kanala za sigurnu komunikaciju preko Internet-a i korišćenje isključivo brzih Internet link-ova. Podešavanje programa za mrežni rad ne zavisi od topologije mreže, ali brzina funkcionisanja direktno zavisi od brzine Internet konekcija. Potrebni propusni opseg Internet konekcije zavisi od broja povezanih računara i količine podataka tako bitno da varira od korisnika do korisnika i ne može se ni orijentaciono dati bez uvida u potrebe svake izmeštene destinacije ponaosob.

Takjodje kod ADSL konekcija treba obratiti pažnju na to da propusni opseg dolaznog i odlaznog internet saobraćaja nisu isti, što ako se ne uzme u obzir, u mnogome može uticati na performanse mrežnog pristupa serveru.

 

Primer topologije računarske mreže

 

Sa stanovišta same aplikacije, hardverski način povezivanja i topologija mreže nemaju uticaja na logičku shemu povezivanja gde se n radnih stanica logički povezuje na jedan server na kome se nalazi baza podataka na lokalnom hard disku.

Pojmovi Server i Radna stanica u daljem tekstu neće se odnostiti na fizičke računare u različitim mrežama već na logičke uloge u funkcionisanju programskog paketa.

Pod pojmom Server nadalje će se podrazumevati računar na kome se, uz program nalazi i zajednička, deljena baza podataka.

Pod pojmom Radna stanica podrazumevaće se računar koji preko računarske mreže pristupa podacima koji se nalaze na drugom računaru - serveru.

Logička topologija mreže

U slučaju rada u računarskoj mreži program je potrebno posebno instalirati i registrovati na serveru i pojedinačno na svim radnim stanicama koje pristupaju podacima na serveru. Svaka od radnih stanica može posebno biti podešena za pristup svim ili određenim programskim modulima, u zavisnosti od licenci za korišćenje programskog paketa. Više podataka o licenciranju ABIT 034 programskih paketa možete naći ovde...

Povratak na vrh strane

 


Instalacija i podešavanje programa na Serveru

Pod pojmom Server nadalje će se podrazumevati računar na kome se, uz program nalazi i zajednička, deljena baza podataka. Postupak instalacije programa na serveru je potpuno isti kao i u slučaju instalacije programa u slučaju samostalne instalacije na jednom računaru. Podešavanje parametara mrežnog rada se vrši odabirom opcije Setup korisnika - Registracija iz osnovnog menija programa.

Odabirom ove opcije aktivira se modul za Setup i registraciju programa sa aktivnim Tab-om 1.Podaci korisnika u kome treba uneti sve podatke korisnika na koga je registrovan program. Po popunjavanju podataka treba odabrati tab 2. Aktivirani moduli/lozinke.

 
U tab-u 2. treba odabrati opciju Server i u polje Putanja upisati putanju (Path) do foldera gde se želi fortmiranje baze podataka. Podrazumevani put do baze podataka na serveru je:

 C:\BANDD\Main.mdb

Prilikom određivanja foldera podataka, potrebno je voditi računa o tome da je potrebno odabrati folder na koji je moguće dodeliti svim korisnicima prava na upis, promenu i brisanje fajlova. Korišćenje podfoldera foldera Windows, Program files ili drugih foldera kojima je u mreži otežano deljenje nije preporučljivo.

Folder u koji se smeštaju podaci na serveru mora se nalaziti na istoj logičkoj particiji na kojoj je instaliran i programski paket BandD for professionals XP.

Klikom na staster Snimi odabrani folder će biti formiran i u njemu otvorena inicijalna baza podataka. Po formiranju folder-a sa podacima potrebno je folder u nutar operativnog sistema obeležiti kao deljeni folder i dozvoliti ostalim korisnicima pisanje. Procedura deljenja folder-a se razlikuje u zavisnosti od operativnog sistema instaliranog na server-u.

Za konfigurisanje programa za rad na jednom računaru - kliknite ovde...

Napomena: Parametre vezane za rad u mreži i putanju podataka nemojte menjati osim ako niste sigurni šta radite.

 

Prilikom update-a programa koji je instaliran na računarskoj mreži, kao i u slučaju samostalne instalacije, program vrši automatski update baze podataka. Od verzije 2.997 program se updateuje samo na serveru snimanjem potrebnih fajlova direktno u folder u kome se nalaze podaci i nove verzije programa u folder gde je instaliran program. Radne stanice na kojima je instalirana verzija programa 2.997 ili novija se automatski detektuju novu verziju programa na serveru i update-uju se na nju.

 

Prilikom update-a verzije programa na računarima sa verzijama operativnog sistema Windows 7, 8, 8.1 i novijim, neophodno je startovati program sa naloga koji ima administratorska prava.

 

Snimanje rezervnih kopija podataka startovano sa servera snima rezervnu kopiju na serveru - u podfolderu foldera gde se nalaze podaci, a ako se startuje sa radne stanice rezervna kopija će biti smestena u folder na radnoj stanici gde je instaliran klijent program (obično C:\Program Files\BandD for professionals XP).

 

 

Povratak na vrh strane

 


Instalacija i podešavanje programa na radnoj stanici - klijentu

Pod pojmom Radna stanica podrazumevaće se računar koji preko računarske mreže pristupa podacima koji se nalaze na drugom računaru - serveru.  Postupak instalacije programa na radnoj stanici je potpuno isti kao i u slučaju instalacije programa u slučaju samostalne instalacije na jednom računaru. Podešavanje parametara mrežnog rada se vrši odabirom opcije Setup korisnika - Registracija iz osnovnog menija programa.

Odabirom ove opcije aktivira se modul za Setup i registraciju programa sa aktivnim Tab-om 1.Podaci korisnika u kome treba uneti sve podatke korisnika na koga je registrovan program. Po popunjavanju podataka treba odabrati tab 2. Aktivirani moduli/lozinke.

 
U tab-u 2. treba odabrati opciju Klijent i u polje Putanja upisati putanju (Path) do foldera na serveru gde se nalazi formirana baza podataka (odgovarajući fajl Main.mdb). Klikom na dugme pored polja za upisivanje putanje startuje se dialog box za odabir računara i putanje na njemu. Izgled dijalog box za odabir putanje podataka na serveru zavisi od operativnog sistema koji je instaliran na radnoj stanici. Tripična pravilno navedena putanja do podataka na serveru izgleda:

\\SERVER\PRVA PARTICIJA (C)\BANDD\Main.mdb

Klikom na staster Snimi radna stanica će biti povezana na bazu podataka na serveru.

 

Za konfigurisanje programa za rad na jednom računaru - kliknite ovde...

Napomena: Parametre vezane za rad u mreži i putanju podataka nemojte menjati osim ako niste sigurni šta radite.

 

Prilikom update-a programa koji je instaliran na računarskoj mreži, kao i u slučaju samostalne instalacije, program vrši automatski update baze podataka. Da bi se izbegli problemi u funkcionisanju programa, potrebno je da se prvo izvrši update programa na novi verziju na serveru, a kada program prijavi da je uspešno završio prilagođavanje podataka novoj verziji programa na serveru, izvršiti i update programa na svim radnim stanicama.

 

Snimanje rezervnih kopija podataka startovano sa servera snima rezervnu kopiju na serveru - u podfolderu foldera gde se nalaze podaci, a ako se startuje sa radne stanice rezervna kopija će biti smestena u folder na radnoj stanici gde je instaliran klijent program (obično C:\Program Files\BandD for professionals XP)

Povratak na vrh strane

 


Povezivanje eksternih modula Fiskalna kasa

 

Eksterni modul Fisklana kasa nije namenjen za samostalan rad bez modula BandD for Professionals, već je predvidjeno da se svi moduli fiskalna kasa povežu na zajedničku bazu podataka, koja se inicijalno koristi za rad programskog paketa BandD for Professionals XP.

 

Eksterni modul Fiskalna kasa distribuira se kao zaseban program u okviru programskog paketa BandD for Professionals XP. Ovaj modul se može instalirati na računarima, bez obzira da li je na njima instaliran programski paket BandD for Professionals ili nije, ali je u svakom slučaju potrebno svaki modul Fiskalna kasa povezati na odgovarajuću bazu sa podacima odgovarajućeg preduzeća programskog paketa BandD for Professionals XP i odabrati odgovarajući maloprodajni objekat - prodavnicu u kojoj povezani modul Fiskalna kasa radi. Fizička topologija računarske mreže preko koje se ovo ostvaruje u principu nije bitna, ali može bitno uticati na performanse ovako postavljenog sistema.

Više podataka o principima rada programa u mrežnom okruženju možete naći ovde...

Modul Fiskalna kasa može biti povezan na bazu programskog paketa BandD for Professionals XP, bez obzira da li je programski paket instaliran u Klijent-Server okruženju ili kao Samostalna instalacija. Takodje se može povezati i na Agencijsku i na samostalnu instalaciju programa.

Više podataka o verzijama licence i instalaciji na jednom računaru možete naći ovde...

Više podataka o instalaciji u mrežnom okruženju - na serveru možete naći ovde..

Logičko povezivanje modula na bazu podataka sa inicijalnim ulogama

Generalno gledano, povezani eksterni modul Fiskalna kasa na nivou baze podataka preduzeća predstavlja klijent aplikaciju koja služi za unos fiskalnih računa i formiranje maloprodajnih računa u povezanoj bazi podataka programskog paketa BandD for Professionals XP na osnovu njih. U tu svrhu, povezani eksterni moduli Fiskalna kasa koriste šifarnike kasira, komitenata (dobavljača/kupaca), kategorija artikala, artikala itd. iz glavne baze podataka. Ovi šifarnici se mogu korišćenjem opcija programskog modula Kasa.  Ovim je obezbeđeno da svi povezani moduli kasa automatski budu podešeni na isti način i da jednom obučeni kasir bez problema može da koristi bilo koji povezani modul Fiskalna kasa, pošto sva podešavanja ostaju ista bez obzira na promenu računara/radnog mesta.

Podaci o prodaji preko povezanih modula Fiskalna kasa mogu se automatski učitati sa svih kasa odjednom, korišćenjem opcije Očitavanje podataka iz fiskalnih kasa ili se mogu prebacivati iz svakog modula Fiskalna kasa pojedinačno (dugme Anuliranje kase Glavnog toolbar-a). Prva varijanta je izuzetno praktična u slučaju da je na bazu povezano više modula Fiskalna kasa koji se fizički ne nalaze na istoj destinaciji.

Prilikom prebacivanja podataka/očitavanja kasa, automatski se formiraju dokumenti Maloprodani račun koji su odmah vidljivi unutar programskih modula Kasa i RobProXP. Ovako formirani maloprodajni računi automatski ulaze u sastav svih izveštaja unutar programskog paketa BandD for Professionals XP i moguće ih je automatski isknjižiti u modul za finansijsko knjigovodstvo FinProXP kao i ručno unete dokumente.  

Povratak na vrh strane

 


Povezivanje eksternih modula WMSApp

 

Eksterni modul WMSApp nije namenjen za samostalan rad bez modula BandD for Professionals, već se svi moduli WMSApp povezuju na zajedničku bazu podataka programskog paketa BandD for Professionals XP .

 

Eksterni modul WMSApp se distribuira se kao zaseban desktop program u okviru programskog paketa BandD for Professionals XP. Ovaj modul se može na računarima sa instaliranim klijentskim ili serverskim Windows operativnim sistemima počevši od Windowsa XP sa SP3, bez obzira da li je na njima instaliran programski paket BandD for Professionals ili nije, ali je u svakom slučaju potrebno svaki modul WMSApp povezati na odgovarajuću bazu sa podacima odgovarajućeg preduzeća programskog paketa BandD for Professionals XP. Fizička topologija računarske mreže preko koje se ovo ostvaruje u principu nije bitna, ali može bitno uticati na performanse ovako postavljenog sistema.

Generalno gledano, povezani eksterni modul WMSApp na nivou baze podataka preduzeća predstavlja klijent aplikaciju koja služi za prijem/izdavanje i praćenje mesta smeštaja artikala unutar magacina u povezanoj bazi podataka programskog paketa BandD for Professionals XP. Povezani eksterni moduli WMSApp koriste šifarnike i upisuju sve podatke u glavnu bazu podataka.

Više podataka o principima rada programa BandD for Professionals u mrežnom okruženju možete naći ovde...

Modul WMSApp može biti povezan na bazu programskog paketa BandD for Professionals XP, bez obzira da li je programski paket instaliran u Klijent-Server okruženju ili kao Samostalna instalacija. Takodje se može povezati i na Agencijsku i na samostalnu instalaciju programa.

Više podataka o verzijama licence i instalaciji na jednom računaru možete naći ovde...

Više podataka o instalaciji u mrežnom okruženju - na serveru možete naći ovde..

Logičko povezivanje modula WMSApp na bazu podataka

Povezivanje inteligentnih PDA uredjaja sa bar kod čitačima koji rade na Android, IOS ili drugim operativnim sistemima na kojima se WMSApp ne može direktno instalirati zbog ograničenja operativnog sistema može se uraditi korisćenjem RDP-a i njegovim direktnim povezivanjem na Windows server ili posvećeni virtuelni ili fizički računar koji je povezan na LAN ili WAN mrežu koja ima pristup domenu u kome se nalazi baza podataka.

U tom slučaju se za svaki PDA uredjaj definiše poseban user nalog (Windows server OS) ili poseban računar povezan u mrežu koja "vidi" glavnu bazu podataka. Ovi računari (i mreža) mogu biti fizički ili virtuelni). Na PDA uredjaju je potrebno instalirati verziju Microsoft Remote Desktop clienta koja odgovara verziji operativnog sistema instaliranog na samom PDA uredjaju i podesiti vezu na odgovarajući user nalog/računar korišćenjem dostupne Internet konekcije koja može biti ostvarena nabilo koji način dostupan na mestu na kome je potrebno koristiti PDA uredjaj.

Povratak na vrh strane