Programski paket BandD for Professionals XP predstavlja univerzalni integrisani poslovni sistem namenjen za vodjenje internog i/ili zvaničnog knjigovodstva kako preduzeća svih delatnosti poslovanja, samostalnih radnji i privatnih preduzetnika, tako i organizacija i državnih organa. Ovaj program je kao originalni proizvod pravno zaštićen. Prvim startovanjem programa, korisnik potvrđuje da je saglasan sa uslovima korišćenja programa koji su izneti u fajlu licenca.txt koji je sastavni deo programskog paketa. 

Kliknite na link licenca.txt da bi se upoznali sa opštim uslovima korišcenja ovog programskog paketa. 

Izgled osnovnog menija programskog paketa

Odaberite oblast u vezi sa kojom Vam je pomoc potrebna:


Verzije, njihove karakteristike i načini licenciranja programskog paketa

 

Programski paket BandD for Professionals XP se inicijalno distribuira u dve verzije:

Standard - verzija namenjena za korišćenje na jednom računaru ili manjim računarskim mrežama. Ova verzija je ograničena na veličinu baze podataka do 2GB maksimalno. Bazi podataka računari pristupaju na nivou fajla, tako da su prisutna ograničenja operativnog sistema u vidu broja računara koji istovremeno mogu pritupiti fajlu. Kod operativnog sistema Microsoft Windows XP Home ovaj broj je ograničen na 5 računara-konekcija. Više podataka o ovoj vrsti ograničenja za operativni sistem koji koristite možete naci na sajtu www.microsoft.com

Standardna verzija se distribuira na dva nacina:

Program, bilo da je download-ovan sa Interneta ili dobijen na CD medijumu se inicijalno instalira kao probna DEMO verzija koja je namenjena za sticanje uvida u mogućnosti programa. Ova verzija je funkcionalno i vremenski ograničena. DEMO verzija se može bez ograničenja presnimavati i besplatno distribuirati u skladu sa licencom za korišćenje.
Procesom registracije DEMO verzija postaje potpuno operativna, bez vremenskih ograničenja. 

Server - verzija namenjena za zahtevnije korisnike. Baza podataka koristi SQL server koji se instalira na računaru koji je server baze podataka, a ostali računari predstavljaju klijente. Server verzija se ne može download-ovati niti dobiti na CD-u. Instaliranje servera i klijenata, podešavanje i obuku korisnika isključivo vrše stručnjaci proizvodača na licu mesta.

 

Povratak na vrh strane


Karakteristike računara potrebne za korišćenje programskog paketa

Minimalna konfiguracija računarskog sistema neophodna da bi program funkcionisao podrazumeva računar klase Pentium 4 sa 512 MB RAM, 700 MB slobodnih na hard disku i grafičkim podsistemom koji omogućava rezoluciju od najmanje 1024x768 tacaka. Program je predviden da radi na 32/63 bit Microsoft Windows operativnim sistemima Windows XP, Windows 7, Windows 8,  Windows 10 i Windows 11 kao i odgovarajućim verzijama Windows serverskih sistema. Program najverovatnije radi Windows Vista operativnim sistemima, ali sa njima nije testiran.
 

U slučaju korišćenja na računaru sa Windows XP operativnim sistemom, neophodno je da bude instaliran Service Pack 3.


Preporučena konfiguracija podrazumeva racunar klase Pentium 4 preko 3 GHz, sa 2 GB RAM-a na Windows XP operativnom sistemu i brzim HDD-om , uz ispunjene ostale zahteve minimalne konfiguaracije. Na Windows 7/8/10/11 sistemima, za konforan rad preporučeno je min. 2 GB RAM-a zbog memorijskih zahteva samog sistema za 32-bitne sisteme i min. 4 GB za 64-bitne sisteme.
 

Za Server varijantu programa karakteristike radnih stanica odgovaraju gore navedenim karakteristikama računara. Server se mora posebno konfigurisati u skladu sa projektovanim obimom podataka korisnika. Sam program u server varijanti ne zahteva više resursa od Standard varijante.

Povratak na vrh strane


Postupak instalacije programskog paketa

Postupak instalacije zavisi od nacuna distribucije programskog paketa. Za principe podešavanja i instalacije u računarskoj mreži kliknite ovde...

1. Instalacija Internet verzije

Program je raspoloživ na Internetu u vidu jednog samoraspakujuceg izvršnog (exe) fajla. Ime fajla sadrži i podatke o verziji programa date u vidu broja koji se nalazi iza slova V (na primer BandD101.exe za BandD for professionals XP V 1.01). Postupak instalacije se pomalo razlikuje na različitim operativnim sistemima.

2. Instalacija CD/DVD verzije

CD/DVD verzija se isporučuje na jednom CD/DVD medijumu. Ubacivanjem optičkog medijuma u čitač automatski se startuje meni za instalaciju programa. 

 

U slučaju da se instalacija ne pokrene sama po ubacivanju diska u uređaj, uradite sledeće:

        1. Kliknite na dugme Start u donjem levom uglu

        2. Kliknite na My Computer

        3. Kliknite na ikonicu CD/DVD uređaja u koji ste ubacili instalacioni CD/DVD.

        4. Kliknite na fajl Autorun pored koga se nalazi ikonica sa smeškom

        1. Kliknite na dugme Start (okruglo dugme u donjem levom uglu)

        2. Kliknite na Computer

        3. Kliknite na ikonicu CD/DVD uređaja u koji ste ubacili instalacioni CD/DVD.

        4. Kliknite na fajl Autorun pored koga se nalazi ikonica sa smeškom

Kada se pojavi meni za instalaciju programa, uočićete da ova verzija instalacije sadrži i neke dodatne software, dokumente i uputstva.

 

Uputstvo za instalaciju kao i objašnjenje dodatnih sadržaja CD/DVD-ja možete dobiti klikom na dugme Uputstvo za instalaciju.

Proceduru instalacije programa BandD for Professionals XP pokrećete klikom na dugme Install program.

 

 

Procedura za instalaciju (Setup.exe)

Startovanjem fajla Setup.exe pojavljuje se prvi ekran setup procedure programskog paketa BandD for Professionals XP. Setup program je podešen da, u zavisnosti od regionalnih podešavanja računara sam odabere jezik na kome će poruke biti ispisane. Ako su regionalna podešavanja sistema podešena na Serbian (Latin) ili Croatian svi natpisi unutar instalacione procedure biće ispisani na odgovarajućem jeziku. U suprotnom, natpisi će biti ispisani na engleskom jeziku tako da se u tom slučaju startovanjem instalacione procedure pojavljuje ekran, koji izgleda kao na slici.

Moguće su sledeće opcije:

 • Klikom na taster OK ili pritiskom na taster <Enter> na tastaturi instalacija se nastavlja dalje;
 • Klikom na taster Exit Setup prekida se instalacija programa

 

Preporučena akcija za većinu korisnika: Kliknite na dugme OK.

Setup programa prvi ekran - klikni za uvecani prikaz


 

Odabiranje putanje za instalaciju Klikom na taster OK sa prethodnog ekrana pojavljuje se ekran kao na slici koji služi za određivanje mesta gde će program biti instaliran. Moguće su sledeće akcije:
 • Klikom na ikonicu sa slikom računara ili pritiskom na taster <Enter> na tastaturi bira se instalacija programa na mesto sa preddefinisanom instalacionom putanjom, navedenom u polju Directory (obično C:\BandD for Professionals XP\);

U Windows 7, 8 i 10  sistemima  nije preporučljivo instalirati programski paket ispod Program Files foldera !

 • Klikom na dugme Change Directory ulazi se u dijalog box za izbor nove putanje za instalaciju programa. Po izboru novoe putanje, program se vraća na ovde prikazani ekran. Za nastavak instalacije na mesto sa putanjom navedenom u polju Directory treba kliknuti na ikonicu sa slikom kompjutera;
 • Klikom na taster Exit Setup prekida se instalacija programa

Preporučena akcija za većinu korisnika: Kliknite na dugme sa slikom kompjutera.


U slučaju da ne postoji direktorijum/folder sa imenom koje je definisano kao instalaciona putanja, instalaciona procedura će tražiti dozvolu da kreira novi folder i prikazaće sledeći ekran (na slici) za potvrdu kreiranja nove programske grupe sa nazivom BandD for Professionals XP u Start meniju Windows-a.

Moguće su sledeće akcije:

 • Klikom na dugme Continue ili pritiskom na taster <Enter> na tastaturi nastavlja se instalacija programskog paketa
 • Klikom na dugme Cancel odustaje se od formiranja programske grupe (ova opcija nije preporučljiva)

 

 

Preporučena akcija za većinu korisnika: Kliknite na dugme Continue.

Odredjivanje imena grupe

 

Klikom na dugme Continue počinje deo instalacije programskog paketa koji presnimava podatke i podešava parametre programa. Trajanje ovog dela instalacije direktno zavisi od brzine računara. Ovaj deo instalacije je moguće u svakom trenutku prekinuti pritiskom na taster Cancel.

 

Preporučena akcija za većinu korisnika: Sačekati da se instalacija završi

 

 

U slučaju instalacije na Windows 7 i Windows 98 operativnim sistemima pri kraju instalacije može se pojaviti ekran sa porukom da se dogodila greška.

Ova poruka se na Windows 98 računarima javlja uvek i može se ignotisati, pošto na njima nije moguće korišćenje carobnjaka. 

Na Windows 98/NT/Me/2000 sistemima, mogu se javiti i poruke:

An error occurred while registering the file  .... MSCAL.OCX     i   An error occurred while registering the file  .... urlmon.dll.

U slučaju njihovog javljanja treba odabrati dugme Ignore. Ove poruke se javljaju u verzijama programa posle verzije 2.38 zbog nemogućnosti instalacije naprednih kontrola za pristup Internet-u i kalendar kontroli pod Windows 98 sistemima.

Preporučena akcija za većinu korisnika: Kliknuti na taster Ignore.

 

Instalacija je završena kada se na ekranu pojavi prozor kao na slici.

 

Preporučena akcija za većinu korisnika: Kliknuti na taster OK da bi zatvorili prozor.

Kraj instalacije

 

Grupa BandD for Professionals XP u Start meniju... Po završetku instalacije, u delu All programs menija Start pojavljuje se nova programska grupa BandD for Professionals XP. U okviru ove grupe nalazi se više ikona.

Broj ikona i sadržaj ove programske grupe može da varira u zavisnosti od verzije programa.

Takodje se automatski formira i ikona BandD for Professionals XP na desktop-u (radnoj površini).

Programski paket se startuje klikom na ikonu sa znakom globusa pored koje piše BandD for Professionals XP.

Povratak na vrh strane


Prvo startovanje programa

 

Pri prvom startovanju, program proverava aktivnu rezoluciju grafičkog podsistema računara. Program radi u preddefinisanoj grafičkoj rezoluciju ekrana od 1024x768 tačaka. Ako program detektuje rezoluciju manju od ove, prijaviće potrebu za promenom rezolucije korisniku i automatski je prilagoditi ako dobije dozvolu.

 

Rad u rezolucijama nižim od 1024x768 nije moguć.

 

Prilikom prvog startovanja, pojaviće se upozorenje da program nije registrovan i pitanje da li želite da registrujete program.

Ako pritisnete taster <Enter> ili kliknete na dugme OK procedura registracije programa biće automatski pokrenuta.

Klikom na dugme Cancel program nastavlja da radi u demonstracionom režimu - DEMO verzija. Registraciju programa možete da uradite i naknadno.

 

 

Pri prvom startovanju programa podrazumevano se startuje asistent za podešavanje parametara programa u vidu standardnog Windows wizzard-a. Ovaj pomoćnik ima ulogu pri inicijalnom podešavanju osnovnih parametara funkcionisanja programa, narpčito pri isprobavanju demonstracione verzije download-ovane sa Internet-a.

 

Prvi ekran pomoćnika za inicijalno podešavanje parametara programa Asistent omogućava podešavanje prvenstveno opcija koje se koriste za sve module programa ili u modulima koji se bave prometom proizvoda, roba i usluga. Parametri koji se mogu postaviti korišćenjem ovog asistenta su inicijalno predpodešeni na određene vrednosti od strane programera. Vrednosti koje podesite korišćenjem ovog asistenta će biti automatski primenjene prilikom otvaranja svakog korisnika/računovodstvene godine.

Opcije podešene korišćenjem ovog asistenta moguće je u svakom trenutku promeniti, bilo za sve novootvorene korisnike ili podešavanjem opcija za svakog korisnika ponaosob.

Više podataka o setup-u svih opcija rada programa možete naći ovde...

 

Asistent ima više ekrana između kojih se kreće tasterima Dalje ili Nazad. Na zadnjem ekranu taster Dalje više nije aktivan i snimanje opcija se vrši klikon na dugme Kraj. Pre klika na ovo dugme treba obratiti pažnju na dva check box-a koji su inicijalno čekirani:

Snimi promene - ako ovaj check-box isključite podešavanja koja ste odabrali korišćenjem ovog asistenta neće biti snimljena za korišćenje.  Sledeći put kada startujete program preddefinisane opcije će biti vraćene, ali će svi otvoreni korisnici/računovodstvene godine koje otvorite pre nego izadjete iz programa biti otvoreni sa opcijama podešenim korišćenjem ovog asistenta.

Isključi pojavljivanje ovog pomoćnika pri sledećem startovanju - čekiranje ove opcije isključiće pojavljivanje asistenta prilikom svih sledećih startovanja programa. Naknadna podešavanja će biti moguća korišćenjem standardnih funkcija za setup opcija rada programa.

 

Sledeći korak od korisnika zahteva unos kontakt podataka. Ovi podaci se klikom na dugme šalju proizvodjaču programa preko Internet-a. Za omogućavanje slanja na pojedinim sistemima je neophodno dozvoliti pristup programa Internet-u u podešavanjima firewall programa. Bez obzira da li je uneo podatke ili ne, korisnik može koristiti demo verziju programa.

 

Demo verzija je funkcionalno i vremenski ograničena. Ona se može bez ograničenja presnimavati i besplatno distribuirati u skladu sa licencom za korišćenje. Po isteku važenja licence DEMO verzije dalje korišćenje programa u demonstracionom režimu biće onemogućeno, a aktivna će biti samo procedura za registraciju programa.


Procesom registracije DEMO verzija postaje potpuno operativna u skladu sa načinom licenciranja programa, sa ili bez vremenskih ili drugih ograničenja. 

 

Prilikom prvog otvaranja bilo kog programskog modula programskog paketa, program će detektovati da ne postoji ni jedan definisani korisnik/računovodstvena godina i ponuditi da automatski otvori demo preduzeće. Ovo preduzeće se automatski popunjava probnim, izmišljenim podacima i služi da omogući brzi uvid u mogućnosti i opcije programa bez potrebe za prethodnim unosom podataka potrebnih za rad (šifarnika itd.).

U slučaju da ne želimo otvaranje demo preduzeća i želimo odmah da počnemo sa radom, program će ponuditi da odmah otvorimo novog korisnika/računovodstvenu godinu podatke novog preduzeća i počnemo sa radom, a zatim ući u ekran za prijavljivanje korisnika koji radi na programu .

Povratak na vrh strane


Postupak podešavanja i registracije korisnika - za instalaciju na jednom računaru

 

Procedura za registraciju programa može se pokrenuti na tri načina:

Odabirom bilo koje od opcija aktivira se modul za Setup i registraciju programa sa aktivnim Tab-om 1.Podaci korisnika u kome treba uneti sve podatke korisnika na koga je registrovan program. Po popunjavanju podataka treba odabrati tab 2. Aktivirani moduli/lozinke.

 
U tab-u 2. treba čekirati sve module kojima korisnik želi da pristupi i odabrati verziju licence. 

Jedan korisnik - dvojno knj.  Verzija koja je prilagodjena korisnicima koji rade dvojno knjigovodstvo. Ova verzija licence odgovara preduzecima, budžetskim korisnicima, organizacijama i svim drugim pravnim subjektima koji vode dvojno knjigovodstvo, a nemaju potrebu za jedno pravno lice Njenim odabirom se uključuje mod rada u kome se knjigovodstvo radi za jedno preduzeće i gde se otvara samo knjigovodstvena godina.

Jedan korisnik - prosto knj.  Verzija koja je prilagodjena korisnicima koji rade  prosto knjigovodstvo. Ova verzija licence odgovara preduzetnicima i ostalim pravnim licima koja vode prosto knjigovodstvo. Njenim odabirom se uključuje mod rada u kome se knjigovodstvo radi za jednu radnju i gde se otvara samo knjigovodstvena godina.

Agencijska verzija je prilagodjena knjigovodstvenim agencijama i omogućava otvaranje novih korisnika (bez obzira na način vodjenja knjigovodstva - dvojno ili prosto) i knjigovodstvenih godina za svakog korisnika ponaosob.

Tip licence pretpostavlja način licenciranja programa, t.j. vrste ugovora o korišćenju programa. U Licenciranje programa može se uraditi na osnovu ugovora o trajnom licenciranju i ugovora o vremenski ograničenom iznajmljivanju verzije programa. 

Više podataka o raspoloživim načinima licenciranja programa...

Sve verzije licenci su prilagodjene radu u računarskim mrežama t.j. na više računara istovremeno, a ograničenja u mrežnom radu zavise od verzije programa i karakteristika operativnog sistema.

U slučaju da se program instalira samo na jednom računaru i da nije potreban rad u računarskoj mreži treba odabrati opciju Samostalna instalacija (podrazumevano podešavanje). Takodje se prilikom inicijalnog startovanja programa podrazumeva da će baza podataka programa biti smeštena u folderu gde je instaliran program. U slučaju da korisnik želi da podaci budu smešteni u drugom folderu, može uneti putanju do podataka u polju Putanja.

Za konfigurisanje programa za rad u računarskoj mreži - kliknite ovde...

Napomena: Parametre vezane za rad u mreži i putanju podataka nemojte menjati osim ako niste sigurni šta radite.

 

Pritiskom na dugme FTP Server postavljaju se parametri povezivanja sa Update FTP Serverom proizvodjača.

Pritiskom na dugme Default setup pristupa se modulu za postavljanje podrazumevanih opcija za sve korisnike.

Pritiskom na dugme Lozinke pristupa se modulu za definisanje lozinki i prava korisnika koji mogu pristupati podacima programa t.j. svakog od modula ponaosob.

 

Kada ste uneli sve do sada tražene podatke odaberite Tab 3. Registracija korisnika i pozovite telefonom servisni centar proizvodjača. Podaci o broju telefona koji treba pozvati nalaze se u donjem levom uglu ekrana. Registracija programa zahteva dobijanje ključa za otključavanje opcija programa, te je direktan kontakt sa proizvođačem neophodan.

Na osnovu podataka koji su ispisani na vašem ekranu (Lozinka i Šifra programa) od proizvođača ćete dobiti ključ kojim otključavate njegove opcije. Otključavanje opcija se u mrežnim sistemima radi za svaki računar klijent ponaosob, čime je omogućeno parcijalno licenciranje software-a.

Ključ koji dobijete zapišite i čuvajte na sigurnom mestu za svaki računar-klijenta ponaosob.  

 

Povratak na vrh strane


Definisanje lozinki, korisnika i prava pristupa podacima 

 

Da bi bio omogućen rad sa programom potrebno je definisati korisnike koji imaju prava za rad sa programom, kao i nivo pristupa koji im je dozvoljen.

 

Za demonstraciju mogućnosti programa moguće je koristiti korisničko ime DEMO sa lozinkom DEMO.  Korisnik DEMO inicijalno pripada korisničkoj grupi Operateri i ima sva prava koja inicijalno pripadaju toj grupi.

 

Više podataka o sistemu lozinki, grupama korisnika, uključivanju/isključivanju prava pristupa pojedinim opcijama itd. možete naći ovde...

 

Povratak na vrh strane


Programski moduli u sastavu programskog paketa - osnovni meni

 

Programski paket se sastoji od više programskih modula koji pokrivaju celokupno poslovanje. Klikom na odgovarajuću ikonu ili tekst pored nje startuje se odabrani modul.  Takodje, kao i ostale opcije u programu, module pojedinačno je moguće startovati i pritiskom na odgovarajući taster na tatstaturi. Tasteri za pozivanje modula su navedeni uz svaki modul u tekstu ispod.

 

Programski paket svojim modulima pokriva sledeće sfere poslovanja:

 

Osnovna forma za izbor programskog modula
 1. FinPro XP - Modul za finansijsko knjigovodstvo - taster [F]
 2. RobPro XP - Modul za robno knjigovodstvo i komercijalu - taster [R]
 3. MatPro XP - Program za materijalno knjigovodstvo  (proizvodnja i magacini) - taster [M]
 4. StatistPro XP - Programski modul za izradu statističkih izveštaja  - taster [S]
 5. Kasa  - Programski modul za kontrolu,čitavanje i pregled podataka eksternih modula Fiskalna kasa - taster [K]
 6. Kadrovska evidencija/Plate - Programski modul za kadrovsku evidenciju i obračun plata - taster [P]
 7. Osnovna sredstva - Programski modul za obračun osnovnih sredstava - taster [O]

Uz mogućnost odabira programskog modula za rad u osnovnom meniju programa se nalaze i dodatne opcije

Setup korisnika-registracija - ova opcija se koristi za unos podataka o kupcu programa, registraciju programa i otključavanje njegovih opcija  u skladu sa kupljenom licencom,podešavanje opcija koje važe za sve novootvorene korisnike/godine, kao i definisanje korisnika programa.

Definisanje korisnika/godine - ova opcija se koristi za definisanje korisnika programa (u slučaju agencijske verzije) i/ili knjigovodstvene godine za koju se radi knjigovodstvo.

Odabirom ikona u gornjem desnom uglu startuju se sledeće opcije:

 - startuje automatsko slanje e-mail-a tehničkoj podršci ABIT 034
 - konektuje se na web sajt ABIT 034
 - zatvara osnovni meni programa i vraća kontrolu sistemu

 

U donjem desnom uglu nalazi se informacija o aktivnoj verziji programa i trenutno instaliranoj osnovnof konfiguraciji software-a. Duplim klikom na taj tekst dobija se prozor sa podacima o aktuelnoj verziji programskog paketa i build-u. Ovi podavi mogu biti traženi od strane inženjera servisne službe proizvodjača u slučaju prijave problema sa software-om.

 

Pored programskih modula koji su sastavni deo osnovnog paketa BandD for Professionals XP, korisniku je na raspolaganju i eksterni program za direktnu prodaju preko fiskalne kase/štampača - eksterni programski modul Fiskalna kasa. Ovaj programski modul se posebno distribuira i priključuje se na bazu podataka osnovnog programskog modula BandD for Professionals XP. Više podataka o ovom programskom modulu možete naći ovde...

Povratak na vrh strane


Definisanje korisnika otvaranje/računovodstvene godine

 

Odabirom opcije Definisanje korisnika/godine prikazuje se spisak svih do sada otvorenih korisnika/godina. Na ovom ekranu se sa donje leve strane nalaze dva dugmeta koja omogućavaju otvaranje, odnosno brisanje novog korisnika/računovodstvene godine, kao i dugme za zatvaranje forme i izlaz nazad u Osnovni meni.

Definisanju korisnika i/ili otvaranju računovodstvene godine može pristupiti samo Super Admin ili korisnik koji pripada grupi Administratori. Više podataka o sistemu korisničkih šifara i lozinki možete naći ovde, a o proceduri logovanja- prijavljivanja korisnika ovde...

Klikom na dugme Novi zapis startujemo proceduru za otvaranje novog korisnika/računovodstvene godine. U slučaju da se radi o jednokorisničkoj verziji na ovaj način otvara se samo nova računovodstvena godina, dok korisnik ostaje isti. Podaci korisnika po default-u se smeštaju u koreni folder programa. U slučaju agencijske verzije programa omogućeno je da se za više korisnika otvara više računovodstvenih godina, a podaci se po default-u smeštaju u podfoldere korenog foldera programa. U ovoj verziji se osim računovodstvene godine upisuje i naziv korisnika za koga se radi knjigovodstvo.

Na ekranu za otvaranje novog korisnika/računovodstvene godine moguće je odabrati i vrstu kontnog plana po kome korisnik radi - privredni (podrazumevana opcija) ili budžetski kontni plan. Ako se radi o korisiku budžeta Republike Srbije treba odabrati opciju budžetskog kontnog plana čime će prilikom otvaranja podataka za korisnika biti učitan  podrazumevani budžetski kontni plan.  Kontni plan se u potpunosti može naknadno prilagoditi ponaosob svakom korisniku korišćenjem opcije Kontni plan podmenija Šifarnici, Glavnog menija programskog modula FinProXP.

Ekran sa do sada definisanim korisnicima/otvorenim računovodstvenim godinama

 

Klikom na dugme OK potvrdjuju se uneti parametri i otvara prazna baza podataka sa podešenim podrazumevanim parametrima podešenim u setup-u korisnika opšteg menija. Ove opcije mogu se prilagoditi korieniku u setup-u korisnika menija Izveštaji, Glavnog menija programskog modula.

 

Takodje, u slučaju da je u Setup-u opcija programa u Osnovnom meniju pod opcijom Zemlja u kojoj radi odabrano BiH-Republika Srpska, program će ponuditi da kontni plan i podešavanja konta za automatsko knjiženje automatski prilagodi kontnom planu  za preduzeća u BiH - Republika Srpska. Ova automatska funkcija je data na korišćenje radi podizanja produktivnosti i lakšeg početka korišćenja programa. Kontni plan za budžetske korisnike u BiH - Republika Srpska nije na raspolaganju, ali se može prilagoditi korisniku ručno ili u kontaktu sa tehničkom podrškom.

 

Kontni plan se u potpunosti može prilagoditi ponaosob svakom korisniku korišćenjem opcije Kontni plan podmenija Šifarnici, Glavnog menija programskog modula FinProXP

 

U slučaju da korisnik nema nameru licenciranja modula za finansijsko knjigovodstvo FinProXP u okviru paketa, postavljanje kontnog plana nema konotacije na rad drugih modula pojedinačno.

 

Klikom na dugme Brisanje, posle potvrde da je brisanje zaista zahtevana radnja, briše se odabrani korisnik/godina iz spiska definisanih korisnika/godina, ali se pri ovome, zbog sigurnosti, ne brišu fizički podaci sa diska, već ostaju u svom folderu, a korisnik biva obavešten o putu na kome se folder nalazi i mogućnosti da ga u slučaju potrebe može ručno obrisati. Ovim je smanjena mogućnost slučajnog brisanja podataka.

 

Povratak na vrh strane


Prijavljivanje korisnika

 

Jednom definisani korisnik može da radi u programu i to u skladu sa pravima koja mu je dodelio administrator programa pri definiciji operatera i definisanju lozinki. Da bi mogao da pristupi radu na programu korisnik se mora predstaviti unosom korisničkog imena i lozinke. Više podataka o Sistemu za definisanje korisničkih imena i lozinki možete naći ovde...

 

Iygled forme za prijavljivanje korisnika Posle odabira odgovarajućeg modula pojavljuje se ekran za prijavljivanje korisnika. U polje Šifra treba uneti šifru korisnika/godine za koju radimo knjigovodstvo. U zavisnosti od verzije licence zavisiće i da li biramo samo računovodstvenu godinu ili i računovodstvenu godinu i korisnika. Šifru možete uneti ručno, a možete izabrati iz spiska definisanih korisnika/godina koji dobijate pritiskom na taster <F12> kada se nalazite u polju šifra ili klikom na taster sa nacrtanom olovčicom.

Kod ručnog unosa šifre nije potrebno unositi vodeće nule. Vodeće nule će automatski biti dodate pri prelasku u sledeće polje.

U slučaju da nemamo ni jednog definisanog korisnika/računovodstvenu godinu, program će nam automatski ponuditi da otvorimo podatke za novog korisnika/računovodstvenu godinu. Ovo je opcija koja olakšava korišćenje programa prilikom prvog startovanja.  Po unetim podacima i otvaranju korisnika, treba normalno nastaviti dalje sa prijavljivanjem korisnika - logovanjem. 

Korisničko ime je jedinstveno javno ime korisnika programa kojim se on predstavlja računaru i drugim korisnicima. Ovo ime je javno i poznato je svim korisnicima.

Lozinka je tajna šifra korisnika. Prilikom definisanja korisničkog imena administrator programa daje početnu lozinku korisniku, a on je može naknadno promeniti bez potrebe za intervencijom administratora. Lozinku je obavezno držati u tajnosti radi onemogućavanja eventualnih zloupotreba, neovlašćenog pristupa podacima i njihovog menjanja. Prilikom unosa lozinke, na ekranu se ne pojavljuju znakovi koje unosimo, već tačkice, radi zaštite tajnosti vaše lozinke.

Klikom na taster OK ili pritiskom na taster <Enter> na polju lozinka automatski se vrši provera validnosti korisničkog imena i lozinke i dozvoljava ili zabranjuje pristup podacima. Pritiskom na taster <Esc> ili klikom na dugme Cancel odustajemo od prijave. 

U slučaju da se tekuća godina podataka ne slaže sa tekućom godinom po satu računara, na ekranu će se pojaviti upozorenje kao na slici.

Ovo upozorenje je predvidjeno radi isključivanja mogućnosti da korisnik greškom, po inerciji, na početku nove finansijske godine nastavi unos podataka u staroj godini. Unos podataka u staroj godini je omogućen i posle završetka kalendarke godine, radi omogućavanja unosa završnih stavova knjiženja.

Da bi pristupili podacima iz stare godine treba odabrati taster Yes.

Upozorenje o neslaganju racunovodstvene godine podataka sa godinom po satu računara

Povratak na vrh strane

 


Prečice na tastaturi

 

Većini važnih funkcija u programu može se, pored klika mišem pristupiti i korišćenjem prečica na tastaturi. Sve standardne funkcije mogu se pozvati pritiskom na odgovarajuće tastere čija je upotreba standardizovana u celom programu. U donjim tabelama sledi objašnjenje dodatnih tastera:

 

1.Tasteri koji se koriste bilo gde u programu

Taster Deo programa gde je aktivan Namena
<Esc> Bilo gde u programu sem u  pregledu pre štampe dokumenta Odustaje od zadnje radnje i vraća korak unazad
<F1> Bilo gde u programu kada se startuje odgovarajući programski modul Poziva pomoć - automatski otvara ovaj fajl
<F5> Bilo gde u programu kada se startuje odgovarajući programski modul osim u formama za unos podataka Otvara pomoćni kalkulator
<Alt> Bilo gde u programu gde postoji meni Aktivira/deaktivira izbor opcija iz menija
kursorski tasteri Kada je aktiviran meni Kreću se kroz opcije menija, otvaraju i zatvarju odgovarajuće menije
<Enter> Kada je aktiviran meni Startuje odgovarajuću opciju menija

 

2.Tasteri koji se koriste u osnovnom meniju

Taster Deo programa gde je aktivan Namena
<F> Osnovni meni Poziva programski modul FinProXP
<R> Osnovni meni Poziva programski modul RobProXP
<M> Osnovni meni Poziva programski modul MatProXP
<S> Osnovni meni Poziva programski modul Statist
<K> Osnovni meni Poziva programski modul Kasa CM
<P> Osnovni meni Poziva programski modul Kadrovska evidencija/Plate
<O> Osnovni meni Poziva programski modul Osnovna sredstva
<F10> Osnovni meni Prikazuje info prozor sa tehničkim podacima i podacima registracije korisnika

 

3.Tasteri koji se koriste u formama za unos

Taster Deo programa gde je aktivan Namena
<F12>, <F11> U formama za unos na poljima koja zahtevaju unos šifre iz šifarnika Poziva odgovarajuću asistent formu - pomoćni tabelarni pregled sa spiskom već definisanih šifara odgovarajućeg šifarnika. Na primer, ako treba uneti Šifru artikla - prikazuje šifarnik artikala i omogućava da iz spiska odaberemo odgovarajući artikal. U slučaju da je moguće pozvati dve asistent forme (obično u slučaju izlaznih dokumenata koji razdužuju organizacionu jedninicu), tasterom <F12> se poziva lager lista, a <F11> šifarnik artikala
<F8> * Samo u unosu stavke Finansijskog naloga (Modul FinProXP) Kopira podatke iz prethodno unetog finansijskog naloga u novootvorenu stavku finansijskog naloga
<Tab> U formama za unos Prelazi na sledeće polje u formi
<Shift> + <Tab> U formama za unos Vraća na prethodno polje u formi
<Enter> Kada se kursor nalazi na nekom dugmetu Odabira akciju koju vrši markirano dugme(dugme na kome se kursor nalazi). U formama za unos podataka obično odabira podrazumevanu akciju.
kursorski tasteri za gore/levo Kada postoji pitanje sa ponudjenih više opcija - odgovora (dialog box) Markira prethodno dugme
kursorski tasteri za dole/desno Kada postoji pitanje sa ponudjenih više opcija - odgovora (dialog box) Markira sledeće dugme
<Enter> U formama za unos - kada je aktivno menjanje polja (*) Prelazi na sledeće polje u formi. U slučaju unosa polja u koja je moguće uneti više redova za dodavanje novog reda unutar polja treba koristiti kombinaciju tastera <Ctrl> + <Enter>
<Ctrl>+<Enter> Pri unosu polja Napomena i drugih polja u kojima je moguć unos u više redova (memo polja) Dodaje novi red unutar polja
kursorski tasteri za gore/levo U formama za unos - kada je aktivno menjanje polja Prelazi u polju za jedan znak ispred
kursorski tasteri za dole/desno U formama za unos - kada je aktivno menjanje polja Prelazi u polju za jedan znak iza
<Del(ete)> U formama za unos - kada je aktivno menjanje polja Briše znak na kome se kursor nalazi - desno od kursora
<Backspace> U formama za unos - kada je aktivno menjanje polja Briše znak ispred kursora - levo od kursora
<Home> U formama za unos - kada je aktivno menjanje polja Postavlja kursor na početak polja
<End> U formama za unos - kada je aktivno menjanje polja Postavlja kursor na kraj polja
<Ins(ert)> U formama za unos - kada je aktivno menjanje polja Uključuje/isključuje mod za prepisivanje (overwrite mod). Kada je ovaj mod uključen, unos teksta se vrši preko već postojećeg teksta u polju desno od kursora, a kada je isključen znakove koje kucamo umeće na mestu kursora, a postojeći tekst se pomera u desno  

 

(*) - Da bi taster Enter vršio ovu funkciju, treba da bude uključena opcija Enter prebacuje u sledeće polje u setup-u opcija rada programa, tab Interface.

 

4.Tasteri koji se koriste u tabelarnim pregledima

 

a) Tasteri koji se koriste u jednoprozorskim tabelarnim pregledima

Taster Deo programa gde je aktivan Namena
<Ctrl>+ <F4> U svim tabelarnim pregledima Zatvara tabelarni pregled i vraća korak unazad (isto kao pritisak na taster <Esc>)
<F2> U svim tabelarnim pregledima Prebacuje kursor u polje za unos kriterijuma za pretragu
<F3> U svim tabelarnim pregledima Ponovi traženje po istom kriterijumu (Find next)
<F4> U svim tabelarnim pregledima Bira način pretraživanja po izabranom polju. Moguća su dva načina pretraživanja:

 - Od početka vrši pretraživanje tražeći da se uneti podatak nalazi na početku pretraživanog polja

 - Unutar teksta vrši pronalaženje teksta ako se nalazi bilo gde unutar pretraživanog polja

<Ins(ert)> U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Otvara formu za unos novih podataka. Na primer, ako se radi o šifarniku onda je to unos odgovarajuće nove šifre
<Enter> (*) U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Otvara formu i omogućava promenu postojećih podataka za odabrani zapis. Na primer, ako se radi o šifarniku artikala onda se ažuriraju podaci odgovarajućeg artikla
<Del(ete)> U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Briše odgovarajući zapis
<Space>

(razmaknica)

U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Prikazuje formu sa podacima izabranog zapisa na jednom ekranu
<Ctrl>+<P> U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Prikazuje pregled pre štampe (preview) štampanog izveštaja
<Ctrl>+<F> U svim dokumentima koji su predviđeni za automatsko knjiženje ako je uključeno automatsko knjiženje pojedinačnog dokumeta u setup-u programa Statruje proceduru za automatsko knjiženje odabranog dokumenta
kursorski tasteri U svim tabelarnim pregledima Kreću se kroz redove i kolone tabelarnog pregleda
<Home> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač u prvu kolonu
<End> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač u zadnju kolonu
<Ctrl>+<Home> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač na prvi red u tabeli
<Ctrl>+<End> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač na zadnji red u tabeli
<Page Up> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač u prvi red
<Page Down> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač u zadnji red
Brojevi ili slova u tabeli U svim tabelarnim pregledima Startuju sistem za brzo pretraživanje

 

(*) - U slučaju da se nalazimo u polju za unos uslova za pretragu, ovaj taster startuje pretragu.

 

Kod tabelarnih pregleda gde postoji dodatna dugmad obeležena tekstom kod koga je neko dugme podvučeno, opcija se može startovati kombinacijom tastera <Alt> i podvučenog slova. Na primer, ako na dugmetu piše Komitenti opcija se startuje kombinacijom tastera <Alt> + <K>.

 

b) Tasteri koji se koriste u višeprozorskim tabelarnim pregledima

Taster Deo programa gde je aktivan Namena
<Ctrl>+ <F4> U svim tabelarnim pregledima Zatvara tabelarni pregled i vraća korak unazad (isto kao pritisak na taster <Esc>)
<Tab> U svim višeprozorskim tabelarnim pregledima Prebacuje na sledeći aktivan prozor. Na primer, pri unosu dokumenata prebacuje izmedju prozora sa zaglavljem i prozora sa stavkama dokumenta.
<F2> U svim tabelarnim pregledima Prebacuje kursor u polje za unos kriterijuma za pretragu
<F3> U svim tabelarnim pregledima Ponovi traženje po istom kriterijumu (Find next)
<F4> U svim tabelarnim pregledima Bira način pretraživanja po izabranom polju. Moguća su dva načina pretraživanja:

 - Od početka vrši pretraživanje tražeći da se uneti podatak nalazi na početku pretraživanog polja

 - Unutar teksta vrši pronalaženje teksta ako se nalazi bilo gde unutar pretraživanog polja

<Ins(ert)> U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Otvara formu za unos novih podataka vezanih za odgovarajući aktivan prozor. Na primer, kod dokumenta ako je aktivan prozor sa zaglavljem dokumenta vrši se unos novog dokumenta, a ako je aktiviran prozor sa stavkama dokumenta vrši se unos nove stavke dokumenta.
<Enter> (*) U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Otvara formu i omogućava promenu postojećih podataka za odabrani zapis odgovarajućeg aktivno prozora.Na primer, kod dokumenta ako je aktivan prozor sa zaglavljem dokumenta vrši se promena podataka dokumenta, a ako je aktiviran prozor sa stavkama dokumenta vrši se promena podataka stavke dokumenta.
<Del(ete)> U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Briše odgovarajući zapis u zavisnosti od aktivnog prozora
<Space>

(razmaknica)

U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Prikazuje formu sa podacima izabranog zapisa u zavisnosti od aktivnog prozora na jednom ekranu
<Ctrl>+<P> U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Prikazuje pregled pre štampe (preview) štampanog izveštaja
<Ctrl>+<S> U unosu stavke dokumenata koja se odnosi na artikal za koji je predviđeno da se za njega unose serijski brojevi Otvara formu za unos ili odabir serijskih brojeva primljenih/izdatih jedinica odgovarajućeg artikla
<Ctrl>+<K> U dokumentima koji su predmet fiskalne štampe u VP (u slučaju da je uključena opcija za štampanje VP fiskalnog računa u Setup-u opcija programa Šalje dokument na fiskalni uredjaj. Više informacija videti u odeljku za fiskalnu štampu.
kursorski tasteri U svim tabelarnim pregledima (**) Kreću se kroz redove i kolone tabelarnog pregleda
<Home> U svim tabelarnim pregledima (**) Postavlja pokazivač u prvu kolonu
<End> U svim tabelarnim pregledima (**) Postavlja pokazivač u zadnju kolonu
<Ctrl>+<Home> U svim tabelarnim pregledima (**) Postavlja pokazivač na prvi red u tabeli
<Ctrl>+<End> U svim tabelarnim pregledima (**) Postavlja pokazivač na zadnji red u tabeli
<Page Up> U svim tabelarnim pregledima (**) Postavlja pokazivač u prvi red
<Page Down> U svim tabelarnim pregledima (**) Postavlja pokazivač u zadnji red
Brojevi ili slova u tabeli U svim tabelarnim pregledima Startuju sistem za brzo pretraživanje

 

(*) - U slučaju da se nalazimo u polju za unos uslova za pretragu, ovaj taster startuje pretragu.

(**) - Pomeranje se vrši u aktivnom prozoru

 

Kod tabelarnih pregleda gde postoji dodatna dugmad obeležena tekstom kod koga je neko dugme podvučeno, opcija se može startovati kombinacijom tastera <Alt> i podvučenog slova. Na primer, ako na dugmetu piše Komitenti opcija se startuje kombinacijom tastera <Alt> + <K>.

 

c) Tasteri koji se koriste u tabelarnim pregledima za pomoć pri unosu

Taster Deo programa gde je aktivan Namena
<Ctrl>+ <F4> U svim tabelarnim pregledima Zatvara tabelarni pregled i vraća korak unazad (isto kao pritisak na taster <Esc>)
<F2> U svim tabelarnim pregledima Prebacuje kursor u polje za unos kriterijuma za pretragu
<F3> U svim tabelarnim pregledima Ponovi traženje po istom kriterijumu (Find next)
<F4> U svim tabelarnim pregledima Bira način pretraživanja po izabranom polju. Moguća su dva načina pretraživanja:

 - Od početka vrši pretraživanje tražeći da se uneti podatak nalazi na početku pretraživanog polja

 - Unutar teksta vrši pronalaženje teksta ako se nalazi bilo gde unutar pretraživanog polja

<Ins(ert)> U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Otvara formu za unos novih podataka. Ovim je omogućeno da se ne mora prekidati sa unosom dokumenta da bi se unela nova šifra u šifarnik
<Enter> (*) U svim tabelarnim pregledima gde je podržano kao opcija Odabira odgovarajući podatak
kursorski tasteri U svim tabelarnim pregledima Kreću se kroz redove i kolone tabelarnog pregleda
<Home> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač u prvu kolonu
<End> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač u zadnju kolonu
<Ctrl>+<Home> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač na prvi red u tabeli
<Ctrl>+<End> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač na zadnji red u tabeli
<Page Up> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač u prvi red
<Page Down> U svim tabelarnim pregledima Postavlja pokazivač u zadnji red
Brojevi ili slova u tabeli U svim tabelarnim pregledima Startuju sistem za brzo pretraživanje

 

(*) - U slučaju da se nalazimo u polju za unos uslova za pretragu, ovaj taster startuje pretragu.

 

 

5.Tasteri koji se koriste u pregledu dokumenta pre štampe

Taster Deo programa gde je aktivan Namena
<Ctrl>+ <F4> U svim pregledima dokumenta pre štampe Zatvara pregled i vraća korak unazad
<Tab> U svim pregledima dokumenta pre štampe Ciklično odabira odgovarajuće opcije - markira dugmad za kontrolu izveštaja
<Space>

(razmaknica)

U svim pregledima dokumenta pre štampe Odabira opciju predstavljenu markiranim dugmetom
<Ctrl>+<P> U svim pregledima dokumenta pre štampe Poziva dijalog za štampu
<Ctrl>+<E> U svim pregledima dokumenta pre štampe

Poziva dijalog za eksport u druge formate.Podržani su

 • HTML

 • Tekst

 • Unicode HTML (po UTF-8 specifikaciji)

 • Unicode tekst  

<Ctrl>+<O> U svim pregledima dokumenta pre štampe Ciklično menja stemen uvećanja/umanjenja prikaza od 10% do 200%

 

6.Tasteri koji se koriste u tabelarnom pregledu eksternog modula Fiskalna kasa

Taster Deo programa gde je aktivan Namena
<Esc> Tabelarni pregled eksterni modul Fiskalna kasa Odustaje od unosa računa
<Tab> Tabelarni pregled eksterni modul Fiskalna kasa Prebacuje fokus izmedju aktivnih polja za unos PLU-a i Šifre artikla i tabelarnog pregleda računa
<Ins(ert)> Tabelarni pregled eksterni modul Fiskalna kasa Otvara asistent formu za odabiranje artikla/usluge
<+> Tabelarni pregled eksterni modul Fiskalna kasa Ulazi u proceduru za unos količine artikla na kome se nalazi kursor
<*> Tabelarni pregled eksterni modul Fiskalna kasa Ulazi u proceduru za davanje popusta na cenu pri prodaji. Popust se daje na cenu artikla na kome se trenutno nalazi kursor
<Del(ete)> Tabelarni pregled eksterni modul Fiskalna kasa Briše artikal/uslugu na kome se nalazi kursor
<Space>

(razmaknica)

Tabelarni pregled eksterni modul Fiskalna kasa Ulazi u plaćanje fiskalnog računa
kursorski tasteri Tabelarni pregled eksterni modul Fiskalna kasa Kreću se kroz redove i kolone tabelarnog pregleda
Ostali pridruženi brzi tasteri Tabelarni pregled eksterni modul Fiskalna kasa Dodaju jediničnu količinu artikla usluge na račun

 

Takodje, kao dodatak na ove standardne prečice sa tastature, odredjeni delovi programa imaju dodatne prečiče za poziv funkcijama. Za pregled dodatnih prečica za pojedine delove programa kliknite na odgovarajući dole navedeni tekst:

        - Dodatne prečice u šifarniku komitenata

 

 

Povratak na vrh strane


Čarobnjak

 

Za inicijalnu pomoć korisnicima BandD for Professionals XP je snabdeven čarobnjakom čija je uloga da korisniku olakša prvi kontakt sa programom i omogući brže snalaženje pri korišćenju osnovnih funkcija. Čarobnjak, je od verzije 3.37 u obliku forme koja skroluje tekst sa uputstvom. Skrolovanje teksta može se zaustaviti i ponovo pustiti klikom na sam tekst odnosno telo forme.

 

Posle odredjenog broja pokretanja, kada izgubi edukativnu ulogu, čarobnjak se može trajno isključiti isključivanjem checkbox-a u donjem levom uglu Glavne forme, ili klikom na dugme Isključi čarobnjaka na DGT formi Glavnog menija 

 

Povratak na vrh strane


Sistem za automatsko lociranje poštanskog broja

 

Sistem za automatsko lociranje poštanskog broja je na raspolaganju prilikom unosa podataka komitenta u Šifarniku komitenata. To je pomoćni sistem koji je predvidjen kao pomoć korisniku koji na osnovu unete države i poštanskog broja komitenta vrši pretraživanje u bazi mesta i obratno - na osnovu unete države i mesta pretražuje u bazi poštanskih brojeva. Ako se na osnovu unete države i poštanskog broja ili države i mesta dobije samo jedan odgovor (jedno mesto mesto kome odgovara poštanski broj, polje biva automatski popunjeno, a ako postoji više mesta/poštanskih brojeva, program nudi spisak iz koga je na korisniku da odabere odgovarajući poštanski broj/mesto.

 

Zbog velikog broja država/poštanskih brojeva/mesta, u aktuelnoj verziji programa su sledeće države podržane ovim sistemom:

U Setup-u opcija programa, korisniku je na raspolaganju mogućnost da podesi default država za korišćenje u sistemu za automatsko lociranje poštanskih brojeva i mesta. Ako se na ovom mestu postavi default država, program će automatski prilikom unosa postanškog broja pretraživati bazu mesta pridruženih tom poštanskom broju u ovde odabranoj državi i obratno.U slučaju da ne želite da sistem radi automatski ovo polje treba ostaviti prazno.

 

Povratak na vrh strane


Tehnička podrška i podaci proizvođača

 

AUTOR je obezbedio tehničku podrsku registrovanim korisnicima preko Internet-a 24 sata dnevno. Registrovani korisnici mogu ostvariti pravo na tehničku podršku slanjem e-mail poruke iz PROGRAMA ili direktno na e-mail adresu techsupp@BiD.co.rs, uz navodjenje podataka o KORISNIKU i opisom problema u PROGRAMU.U slučaju problema, tehničku podršku možete kontaktirati i na sledeće načine:

 1. Slanjem e-mail poruke na adresu techsupp@abit.rs

 2. Preko zvaničnog web sajta ABIT 034 - www.abit.rs

 3. Kontaktom preko sledećih telefona:

                Za korisnike iz Srbije:

                    034/202-321, 034/202-332 ili 064/1219-005

               

                Za korisnike van Srbije:

                    +381 34 202321, +381 34 202332 ili +381 64 1219005

    

 1. Kontaktom preko Facebook stranica: https://www.facebook.com/BanddForProfessionalsXp  ili  https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

 2. Slanjem regularne pošte na adresu:

                    ABIT 034

                    Kralja Petra Prvog 34a/6

                    34000 Kragujevac

                    Serbia

 

Ažurne podatke o proizvođaču programa možete naći na sajtu www.abit.rs

 

Povratak na vrh strane